Rejestr zmian w biuletynie

06.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.208.2018 z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowychnajemców."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.209.2018 z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie odmowy zbycia nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 2/5,położonej w obrębie 6 miasta Lubina, na poprawę zagospodarowanianieruchomości przyległej."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.210.2018 z dnia 30 lipca 2018 r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych murów obronnych Starego Miasta w Lubinie oraz koncepcji zagospodarowania terenu dwóch przyległych obszarów wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych murów obronnych Starego Miasta w Lubinie oraz koncepcji zagospodarowania terenu dwóch przyległych obszarów wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8

03.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Gospodarka odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych znajdujących się naterenie Gminy Miejskiej Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców OsóbNiepełnosprawnych Równe Szanse"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej - działka nr geod.108 obr. 3 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas rozgrywek w PlusLidze i Pucharze Polski w piłce siatkowej mężczyzn.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas rozgrywek w PlusLidze i Pucharze Polski w piłce siatkowej mężczyzn.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27 marca 2018 R.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina zarok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27 marca 2018R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina zarok 2017.

02.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Rejestr wyborców - Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lubinie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27 marca 2018 R.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina zarok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27 marca 2018R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina zarok 2017.

01.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.196.2018 z dnia 16 lipca 2018 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu GminyMiejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym StowarzyszeniaRzeczpospolita Samorządna."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.197.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.198.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzieleniedotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane dorealizacji w 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.199.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na zmianę aktu notarialnego dotyczącegosprzedaży nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.200.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.w sprawie zmiany stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowaniawieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.201.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie osoby w Domu Opieki Szarotkaw Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.202.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.w sprawie warunkowego umorzenia należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.203.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniubudżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonychumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.204.2018 z dnia 25 lipca 2018 r.w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.205.2018 z dnia 25 lipca 2018 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz Powiatu Lubińskiego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.206.2018 z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.207.2018 z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażlokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i takimsamym udziałem w gruncie."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie 3
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie lekarskie"
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie 1"
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie 2"
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie 3"
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaświadczenie lekarskie
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie 1
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie 2

31.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie - wyjaśnienie (zmiana terminu)

poprzednia ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... następna