Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.164.2018 z dnia 21czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania wimieniu Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu OgólnymStowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządowa." na "ZarządzenieP.0050.164.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzieleniapełnomocnictwa do występowania w imieniu Gminy Miejskiej Lubin naNadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia RzeczpospolitaSamorządna."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"na "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.170.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.171.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. zmieniające zarządzenie P.0050.155.2018 z dnia 13 czerwca 2018r. wsprawie powołania Komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów nastanowisko Dyrektorów placówek oświatowych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.172.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonego postępowania z wyłączeniem prawa do wydawania decyzjiadministracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.173.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonego postępowania dotyczącego świadczenia dobry start, zwyłączeniem prawa do wydawania rozstrzygnięć i decyzjiadministracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.174.2018 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.175.2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora III LiceumOgólnokształcącego w Lubinie oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.176.2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr12 w Lubinie oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.177.2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr14 w Lubinie oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.178.2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.179.2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.180.2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie odmowy sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawawłasności nieruchomości gruntowych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.181.2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oraznieodpłatne przeniesienie prawa własności garażu."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.157.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.158.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do podejmowania postępowań i działań."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.159.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonych postępowań z wyłączeniem prawa do wydawania decyzjiadministracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.160.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji o zobowiązaniachalimentacyjnych do biura informacji gospodarczej, podejmowania działańwobec dłużników alimentacyjnych, dokonywania czynności w ramachprowadzonego postępowania, z wyłączeniem prawa do wydawania decyzjiadministracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.161.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonego postępowania dotyczącego świadczeń rodzinnych,świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, z wyłączeniemprawa do wydawania decyzji administracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.162.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonego postępowania dotyczącego świadczeń z funduszualimentacyjnego, z wyłączeniem prawa do wydawania decyzjiadministracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.163.2018 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowaniaGminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AKcjonariuszyMiejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.164.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu GminyMiejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym StowarzyszeniaRzeczpospolita Samorządowa."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.165.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tymwypoczynku dzieci i młodzieży, określonego w ofercie ParafiiRzymsko-Katolickiej pw. Najświetszego Serca Pana Jezusa w Lubinie, ul.Bolesława Prusa 4."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.166.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.167.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.168.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym ztytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.169.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie umorzeń należności o charakterze cywilnoprawnym ztytułu opłat dotyczących uszkodzenia mienia."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.141.2018 z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.142.2018 z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie zmian w składzie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnegow Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.143.2018 z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.144.2018 z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawieświadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawachrozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.145.2018 z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawieświadczenia dobry start a także do wydawania w tych sprawachrozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.146.2018 z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw dotyczącychświadczenia dobry start."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.147.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie rozłożenia na raty pierwszej opłaty z tytułu nabyciaprawa użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.148.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski oudzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiskaplanowane do realizacji w 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.149.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.150.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Historycznegow Lubinie za 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.151.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka KulturyWzgórze Zamkowe w Lubinie za 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.152.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej BibliotekiPublicznej im. Stanisława STaszica w Lubinie za 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.153.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Muzaw Lubinie za 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.154.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum InnowacjiAudiowizualnych w Lubinie za 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.155.2018 z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do wyłonienia kandydatówna stanowisko Dyrektorów placówek oświatowych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.156.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia 2"

02.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu pomiędzy ul. Żurawią a ul. Kruczą w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu pomiędzy ul. Żurawią a ul. Kruczą w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu pomiędzy ul. Żurawią a ul. Kruczą w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"

29.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia (zmiana terminu)"

28.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kadr.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych onaborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kadr.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kadr.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych onaborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kadr."

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna