Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2018 14:43 Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
19.05.2009 11:25 Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
03.11.2008 12:07 Zaświadczenia - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
03.11.2008 12:06 Zaświadczenia - Wniosek o wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
03.11.2008 12:05 Zabudowa - Przedłużenie terminu zabudowy
03.11.2008 12:01 Użytkowanie wieczyste - Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
03.11.2008 11:52 Nieruchomość gruntowa - Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości
03.11.2008 11:51 Nieruchomość gruntowa - Podział nieruchomości
03.11.2008 11:49 Nieruchomość gruntowa - Numeracja porządkowa nieruchomości
03.11.2008 11:30 Nieruchomości - wniosek o uzgodnienie projektu przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin /za wyjątkiem pasa drogowego/ oraz udzielenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości w celu budowy, bądź modernizacji tych przewodów
03.11.2008 11:29 Nieruchomości - Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej /nie zabudowanej/
03.11.2008 11:28 Nieruchomości - Wniosek o oddanie nieruchomości zabudowanej /niezabudowanej/ w trwały zarząd
03.11.2008 11:26 Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby dzierżawiącej grunt na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat - osoby (następcy prawnego osoby), która dokonała zabudowy nieruchomości
03.11.2008 11:23 Nieruchomości - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych
03.11.2008 11:19 Nieruchomości - Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy (dzierżawcy)
03.11.2008 11:18 Nieruchomości - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
03.11.2008 11:16 Nieruchomości - Rozgraniczenie nieruchomości