Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2017 10:10 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu na wniosek Galerii Rynek Sp. z o.o. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Lubińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi gminnej, łączącej ulicę Tysiąclecia z ulicą Odrodzenia w Lubinie.
10.08.2017 15:31 Zarządzenie Prezydenta w sprawie ustalenia terminu skladania wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników.
08.08.2017 10:24 Obwieszczenie Prezydenta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych
07.08.2017 13:34 Wykaz Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania
07.08.2017 12:53 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych jako teren dodatkowy.
07.08.2017 12:52 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno - ogrodnicze.
07.08.2017 12:51 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno - ogrodnicze.
07.08.2017 12:51 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
07.08.2017 12:50 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
07.08.2017 12:49 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych jako teren dodatkowy.
07.08.2017 12:48 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
07.08.2017 11:16 Wykaz nieruchomości zabudowanej garażem, przeznaczonej do sprzedaży
28.07.2017 12:54 Trening ostrzegania i alarmowania.
26.07.2017 13:40 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
25.07.2017 14:26 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za dwa kwartały 2017 roku.
18.07.2017 11:24 GG.X.6841.4.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu położonych w Lubinie.
27.06.2017 11:42 Opłata reklamowa 2017 rok
21.06.2017 15:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 75.
20.06.2017 14:51 GG.II.6841.2.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budowę garaży.
13.06.2017 15:25 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Lubin.

1 2 3 4 5 6 następna