Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2022 12:34 GG.VII.6220.17.2019 Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu do właściwych organów o wydanie opinii w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa źródła biomasowego i sieci ciepłowniczych umożliwiająca wykorzystanie wytworzonej energii cieplnej w Lubinie".
28.11.2022 12:36 Obwieszczenie SKO w Legnicy o uchyleniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów.
28.11.2022 12:34 GG.VII.6220.5.2020 Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Instalacja do bioremediacji - przetwarzanie odpadów niebezpiecznych".
28.11.2022 12:33 GG.VII.6220.13.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Stacji Paliw Płynnych, ul. Ścinawska, działki nr 158/3 i 158/4 obręb 0006 Lubin (miasto)".
17.11.2022 15:17 GG.VII.6220.5.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Punkt odzysku materiałów budowlanych i surowców wtórnych", planowanego na terenie działki nr 3/4 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Pan Grzegorz Adamczyk prowadzący działalność gospodarczą SKIPREX Grzegorz Adamczyk, ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław
14.11.2022 15:56 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
10.11.2022 13:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony (powyżej 10) o wszczęciu postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice wraz z budową kanału technologicznego oraz odcinka sieci oświetlenia i kanalizacji deszczowej, planowanego na terenie miasta Lubina oraz gminy Lubin, przy czym większa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, znajduje się na obszarze właściwości Wójta Gminy Lubin
09.11.2022 09:22 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy informujące o wydaniu postanowienia nr SKO/OS-414/108/2021 z dnia 28 października 2022r. w przedmiocie zmiany postanowienia nr SKO/OS-414/108/2021 z dnia 24 listopada 2021r. dotyczącego ponaglenia LUBIN ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, reprezentowaną przez radcę prawnego Katarzynę Dudziak, na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Lubina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów, planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 3/11, 4/1 i 4/2, obręb 9 miasta Lubina.
04.11.2022 14:33 Informacja o sprzedaży węgla przez Gminę Miejską Lubin.
31.10.2022 14:35 Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023.
27.10.2022 14:46 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2022 roku.
26.09.2022 15:40 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym kanałów technologicznych), stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin”.
21.09.2022 14:03 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
14.09.2022 14:57 Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie poszukuje osoby na stanowisko Specjalista d/s inwestycji i remontów - pełny etat.
06.09.2022 15:13 Konsultacje społeczne planu transportowego : "Budowa linii kolejowej Lubin- Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów".
06.09.2022 10:23 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
22.08.2022 11:12 Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Lubin znak: KM.6220.9.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku zawiadamiające strony postępowania o jego zakończeniu oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji magistrali wodociągowej DN 400 z ujęcia wody OSIEK II".
17.08.2022 15:34 Spotkania konsultacyjne ws. utworzenia połączenia kolejowego Lubin – Polkowice – Głogów.
17.08.2022 14:32 Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Lubina za I półrocze 2022 rok.
03.08.2022 15:07 GG.VII.6220.15.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej, planowanego na terenie działki nr 18/5 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Netcable Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Jana Matejki 2B/5, 59-220 Legnica.

1 2 3 4 5 6 następna