Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.06.2021 15:16 GG.VII.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i parkingiem wbudowanym w parterze, parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych między ulicami Słowiańską i Kaletniczą w Lubinie", planowanego na terenie działek nr 151, 150/14, 149/14, 150/9, 150/16 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest DŚ DEVELOPMENT "Własne M" Sp. z o.o. Sp.k., ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 7, 64-100 Leszno.
15.06.2021 15:24 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.
14.06.2021 12:50 GG.VII.6220.15.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wystąpieniu do właściwych organów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości zbieranych odpadów w istniejącym punkcie złomu, planowanego na terenie działek nr 48/10 i 48/7 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Pan Piotr Lejcuś prowadzący działalność gospodarczą pn. Skup Surowców Wtórnych Lejcuś Piotr, ul. M. Skłodowskiej-Curie 97, 59-300 Lubin.
11.06.2021 15:36 Prezydent Miasta Lubina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora SP3, SP12, PM1, PM3, PM4, PM6, PM7.
09.06.2021 14:13 Uchwała Nr XXVII/191/21 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Lubinie oraz zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Lubinie w związku ze zmianą zakresu działania i lokalizacji Filii.
08.06.2021 14:39 GG.VII.6220.3.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wszczęciu na wniosek Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik adblue wraz z dystrybutorem wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączami mediów do sieci wewnątrzzakładowych, planowanego na terenie działki nr 139/7 w obrębie 8 miasta Lubina.
01.06.2021 14:59 Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik Centrum Edukacji Przyrodniczej.
01.06.2021 13:40 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji “Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027".
31.05.2021 15:13 GG.XI.6840.14.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
31.05.2021 15:13 GG.XI.6840.14.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
31.05.2021 15:13 GG.XI.6840.14.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
28.05.2021 15:09 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina z dnia 28 maja 2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
21.05.2021 08:20 GG.IV.6840.2.6.2017 INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ
20.05.2021 08:55 Komunikat o treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
18.05.2021 16:07 GG.VIII.6845.111.2021 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej
18.05.2021 16:04 GG.VIII.6845.110.2021 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
18.05.2021 16:01 GG.XI.6840.14.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
18.05.2021 15:56 GG.XI.6840.14.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
18.05.2021 15:54 GG.XI.6840.14.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
18.05.2021 15:12 GG.XVII.6840.7.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

1 2 3 4 5 6 następna