Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2022 13:39 Udostępnienie kanału technologicznego
30.06.2020 14:05 Transport drogowy - Udzielenie/dostosowanie/zmianę treści/wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
22.01.2015 15:25 Odpady i nieczystości - Wniosek dotyczący ustalenia wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej lub zupełnej utraty pojazdu.
22.07.2013 12:29 Odpady i nieczystości - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
22.07.2013 12:27 Odpady i nieczystości - Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
03.11.2008 09:47 Lokal - Najem lokalu mieszkalnego
03.11.2008 09:51 Lokal - Umorzenie należności za lokal mieszkalny
03.11.2008 09:52 Lokal - Zamiana mieszkania
03.11.2008 09:53 Psy - Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne
03.11.2008 10:02 Zajęcie pasa drogowego - Wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego (umieszczenie reklamy)
03.11.2008 10:04 Zajęcie pasa drogowego - Wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego (umieszczenie tymczasowego obiektu handlowego/usługowego)
03.11.2008 10:06 Zajęcie pasa drogowego - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
03.09.2009 11:25 Zajęcie pasa drogowego - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń
03.09.2009 14:19 Odbioru ścieków deszczowych - Wniosek o zapewnienie odbioru ścieków deszczowych oraz podanie technicznych warunków podłączenia (TWP) do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (dotyczy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych).
03.09.2009 14:21 Odbioru ścieków deszczowych - Wniosek o zapewnienie odbioru ścieków deszczowych oraz podanie technicznych warunków podłączenia (TWP) do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (dotyczy budynków niemieszkalnych).