Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2021 15:50 GG.VII.6220.4.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony (powyżej 10) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zespół budynków handlowo-usługowych wielkopowierzchniowych wraz z towarzyszącymi budowlami, urządzeniami budowlanymi i obiektami małej architektury", planowanego na terenie działek nr 754/8, 754/10, 755/1 i 755/4 w obrębie 3 miasta Lubina, którego inwestorem jest Common Investment SA, ul. Wierzbowa 5/42, 61-853 Poznań
15.07.2021 15:48 GG.VII.6220.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego na terenie działki nr 417/16 w obrębie 2 miasta Lubina, którego inwestorem jest Fotowoltaika Urbex Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 35, 59-300 Lubin
05.07.2021 13:50 GG.VII.6220.17.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu opinii biegłego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy wraz z siecią ciepłowniczą w Lubinie", którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie
28.06.2021 15:17 Projekt strategii rozwoju miasta Lubina - konsultacje społeczne.
28.06.2021 15:16 GG.VII.6220.15.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości zbieranych odpadów w istniejącym punkcie złomu, planowanego na terenie działek nr 48/10 i 48/7 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Pan Piotr Lejcuś prowadzący działalność gospodarczą pn. „Skup Surowców Wtórnych Lejcuś Piotr", ul. M. Skłodowskiej-Curie 97, 59-300 Lubin
28.06.2021 15:14 GG.VII.6220.3.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik adblue wraz z dystrybutorem wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączami mediów do sieci wewnątrzzakładowych, planowanego na terenie działki nr 139/7 w obrębie 8 miasta Lubina, którego inwestorem jest Circle K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
11.06.2021 15:36 Prezydent Miasta Lubina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora SP3, SP12, PM1, PM3, PM4, PM6, PM7.
09.06.2021 14:13 Uchwała Nr XXVII/191/21 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Lubinie oraz zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Lubinie w związku ze zmianą zakresu działania i lokalizacji Filii.
01.06.2021 14:59 Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik Centrum Edukacji Przyrodniczej.
01.06.2021 13:40 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji “Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027".
28.05.2021 15:09 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina z dnia 28 maja 2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
21.05.2021 08:20 GG.IV.6840.2.6.2017 INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ
20.05.2021 08:55 Komunikat o treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
18.05.2021 16:07 GG.VIII.6845.111.2021 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej
18.05.2021 16:04 GG.VIII.6845.110.2021 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
18.05.2021 16:01 GG.XI.6840.14.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
18.05.2021 15:56 GG.XI.6840.14.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
18.05.2021 15:54 GG.XI.6840.14.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
18.05.2021 15:12 GG.XVII.6840.7.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
05.05.2021 15:52 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna