Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2021 14:22 Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie poszukuje osoby na stanowisko Referent ds. księgowości.
04.11.2021 15:12 GG.VII.6220.12.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wszczęciu na wniosek ANWIM S.A. ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o zbiornik AdBlue wraz z infrastrukturą oraz rozbiórką 2 pawilonów kasowych, planowanego na terenie działki nr 187/3 w obrębie 6 miasta Lubina.
28.10.2021 15:45 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za trzy kwartały 2021 roku.
28.10.2021 13:13 Dowód osobisty zawierający odciski palców.
27.10.2021 10:05 Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.
26.10.2021 11:52 Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie Gminy Miejskiej Lubin na okres 3 lat.
24.09.2021 11:42 GG.VII.602.10.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina informujące społeczeństwo o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. "Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lubina do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu dokumentu
06.09.2021 08:57 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
02.09.2021 15:49 GG.VII.6220.15.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina ponownie zawiadamiające strony (powyżej 10) o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości zbieranych odpadów w istniejącym punkcie złomu, planowanego na terenie działek nr 48/10 i 48/7 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Pan Piotr Lejcuś prowadzący działalność gospodarczą pn. „Skup Surowców Wtórnych Lejcuś Piotr", ul. M. Skłodowskiej-Curie 97, 59-300 Lubin.
30.08.2021 11:59 Ankieta dla mieszkańców województwa dolnośląskiego w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029
17.08.2021 15:22 Ogłoszenie o wynikach oceny merytorycznej wniosków do konkursu grantowego pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Gmina Miejska Lubin.
11.08.2021 15:58 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
10.08.2021 14:19 Zapytanie ofertowe dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.
30.07.2021 15:19 GG.VII.6220.17.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy wraz z siecią ciepłowniczą w Lubinie", którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie
30.07.2021 15:14 GG.VII.6220.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego na terenie działki nr 417/16 w obrębie 2 miasta Lubina, którego inwestorem jest Fotowoltaika Urbex Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 35, 59-300 Lubin
28.07.2021 14:06 Komunikat Prezydenta Miasta Lubina o treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
26.07.2021 15:24 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za dwa kwartały 2021 roku.
26.07.2021 15:15 GG.VII.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i parkingiem wbudowanym w parterze, parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych między ulicami Słowiańską i Kaletniczą w Lubinie", planowanego na terenie działek nr 151, 150/14, 149/14, 150/9, 150/16 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest DŚ DEVELOPMENT "Własne M" Sp. z o.o. Sp.k., ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 7, 64-100 Leszno.
20.07.2021 08:08 Ogłoszenie o wynikach oceny formalnej wniosków do konkursu grantowego pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Gmina Miejska Lubin
15.07.2021 15:56 Zgłoszenie zgromadzenia

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna