Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2018 07:00 Osiedle Polesie - Informacja dotycząca nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, położonych w obrębie 8 miasta Lubina, przygotowywanych do zbycia w formie przetargu.
20.02.2018 15:15 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.
02.02.2018 15:44 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów skłądania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
30.01.2018 16:08 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za cztery kwartały 2017 roku.
26.01.2018 09:59 Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu.
25.01.2018 13:03 Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Lubina w 2018 roku
11.01.2018 15:13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 75 oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr 46 i nr 47.
03.01.2018 13:12 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
22.12.2017 14:15 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw wraz z parkingami towarzyszącymi na części działki nr 180/9 obręb 6 miasta Lubina”.
13.12.2017 09:40 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Renault Espace.
11.12.2017 13:59 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.
01.12.2017 14:42 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem.
27.11.2017 15:24 Sprzedaż samochodu służbowego RENAULT ESPACE 2.0 nr rejestracyjny DLU 11KU.
06.11.2017 10:34 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do przygotowania zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
25.10.2017 16:26 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubin w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za trzy kwartały 2017 roku.
24.10.2017 10:59 Uchwała Nr XXXIII/294/17 Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zamiaru i przyczyn połaczenia samorządowych instytucji kultury.
19.10.2017 14:58 Informacja o zakończeniu usuwania azbestu w Gminie Miejskiej Lubin.
05.10.2017 12:02 Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym.
28.09.2017 15:50 GG.II.6841.3.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budowę garaży.
19.09.2017 13:30 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna