Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.05.2020 14:56 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony (powyżej 10) o zakończaniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Stacji LCNG w Lubinie przy ul. Ścinawskiej 22, na działce 184/29 obręb 6 m. Lubin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".
18.05.2020 14:09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), iż w dniu 12.05.2020r. zostało wydane postanowienie o przedłużeniu do dnia 14.06.2020r. terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie.
15.05.2020 15:08 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina z dnia 12 maja 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku.
07.05.2020 14:00 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy informujące o wydaniu przez tut. Kolegium decyzji nr SKO/PP-412/13/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych 20 kV oraz demontaż linii napowietrznej 20 kV na odcinku 40 metrów na terenie działki nr 753/6 położonej w obrębie 8 miasta Lubina.
06.05.2020 10:41 Pomoc dla przedsiębiorcy
30.04.2020 11:29 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o ponownej możliwości zapoznania się z projektem Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 roku zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych, oraz terminie składania uwagi i wniosków do ww. dokumentu.
27.04.2020 13:54 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
23.04.2020 14:17 Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do wniesienia aportem.
23.04.2020 14:17 Wykaz nieruchomości pod budowę garażu, przeznaczonej do sprzedaży, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
02.04.2020 16:42 UWAGA! Ważny komunikat dla przedsiębiorców w okresie trwania epidemii COVID-19.
27.03.2020 12:57 Wykaz działki gruntu, przeznaczonej do wniesienia aportem
27.03.2020 12:54 Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wniesienia aportem
27.03.2020 12:47 WYKAZ lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą związanego z lokalami udziału we wspólnych częściach budynku oraz we własności gruntu
27.03.2020 12:45 WYKAZ lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej grunt oraz części wspólne budynku, położonych w Lubinie
27.03.2020 08:31 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych
27.03.2020 08:28 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy
27.03.2020 08:25 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
24.03.2020 14:06 UWAGA! Ważny komunikat dla przedsiębiorców w okresie trwania epidemii COVID-19.
13.03.2020 12:55 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r.
13.03.2020 10:28 Apel do mieszkańców miasta Lubina.

1 2 3 4 5 6 następna