Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.04.2021 10:05 GG.VII.602.10.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina informujące wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do opracowywania projektu Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lubina, możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków, w tym poprzez wypełnienie ankiety.
07.04.2021 12:08 Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu.
02.04.2021 13:37 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - procedura postępowania z udziałem społeczeństwa.
02.04.2021 12:31 GG.VII.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i parkingiem wbudowanym w parterze, parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych między ulicami Słowiańską i Kaletniczą w Lubinie", planowanego na terenie działek nr 151, 150/14, 149/14, 150/9, 150/16 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest DŚ DEVELOPMENT "Własne M" Sp. z o.o. Sp.k., ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 7, 64-100 Leszno.
02.04.2021 12:28 GG.VII.6220.15.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości zbieranych odpadów w istniejącym punkcie złomu, planowanego na terenie działki nr 48/10 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Pan Piotr Lejcuś prowadzący działalność gospodarczą pn. „Skup Surowców Wtórnych Lejcuś Piotr", ul. M. Skłodowskiej-Curie 97, 59-300 Lubin.
30.03.2021 15:18 GG.VII.6220.6.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina informujące wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa zespołu produkcyjnego z częścią magazynową i usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/13, 214/14, 214/12 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubina, którego inwestorem jest Panattoni Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.
30.03.2021 15:12 GG.VII.6220.6.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa zespołu produkcyjnego z częścią magazynową i usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/13, 214/14, 214/12 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubina, którego inwestorem jest Panattoni Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.
29.03.2021 14:11 Informacja o planowanych konsultacjach społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 i Prognozy oddziaływania na środowisko.
17.03.2021 15:46 Informacja o wynikach naboru partnerów społeczno – gospodarczych w procesie opracowania i konsultowania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.
17.03.2021 12:23 GG.XI.6840.10.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
16.03.2021 12:46 GG.XI.6840.14.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
16.03.2021 12:46 GG.XI.6840.14.2020 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
16.03.2021 12:46 GG.XI.6840.14.2020 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
16.03.2021 12:31 GG.XI.0750.28.2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz innego współwłaściciela.
09.03.2021 10:11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 79 miasta Lubina.
08.03.2021 15:12 GG.IV.6840.2.6.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
12.02.2021 13:53 GG.XI.6840.3.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
09.02.2021 13:17 GG.II.6841.2.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
09.02.2021 12:57 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.
05.01.2021 15:48 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

1 2 3 4 5 6 następna