Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2018 15:15 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.
13.02.2018 14:37 GG.VII.6220.11.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki.
13.02.2018 14:18 GG.VII.6220.11.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Lubina o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
08.02.2018 14:58 GG.IV.6840.2.5.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
02.02.2018 15:44 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów skłądania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
30.01.2018 16:08 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za cztery kwartały 2017 roku.
26.01.2018 09:59 Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu.
25.01.2018 13:03 Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Lubina w 2018 roku
11.01.2018 15:13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 75 oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr 46 i nr 47.
03.01.2018 13:12 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
22.12.2017 14:15 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw wraz z parkingami towarzyszącymi na części działki nr 180/9 obręb 6 miasta Lubina”.
13.12.2017 09:40 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Renault Espace.
11.12.2017 13:59 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.
01.12.2017 14:42 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem.
27.11.2017 15:24 Sprzedaż samochodu służbowego RENAULT ESPACE 2.0 nr rejestracyjny DLU 11KU.
06.11.2017 10:34 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do przygotowania zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
25.10.2017 16:26 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubin w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za trzy kwartały 2017 roku.
24.10.2017 10:59 Uchwała Nr XXXIII/294/17 Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zamiaru i przyczyn połaczenia samorządowych instytucji kultury.
19.10.2017 14:58 Informacja o zakończeniu usuwania azbestu w Gminie Miejskiej Lubin.
05.10.2017 12:02 Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym.

1 2 3 4 5 6 następna