Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2022 15:54 GG.VII.6220.12.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o zbiornik AdBlue wraz z infrastrukturą oraz rozbiórką 2 pawilonów kasowych, planowanego na terenie działki nr 187/3 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest ANWIM S.A. ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa.
11.01.2022 15:11 GG.VII.6220.17.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony (powyżej 10) o wszczęciu na wniosek Pana Macieja Cyganowskiego prowadzącego działalność gospodarczą MACSOFT Cyganowski Maciej, Chróstnik 46, 59-311 Lubin, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Lubin, przy ulicy Stefana Okrzei, planowanego na terenie działki nr 1023/1 w obrębie 3 miasta Lubina.
11.01.2022 15:09 GG.VII.6220.15.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony (powyżej 10) o wszczęciu na na wniosek Netcable Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Legnicy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej, planowanego na terenie działki nr 18/5 w obrębie 1 miasta Lubina.
11.01.2022 15:07 GG.VII.6220.3.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik adblue wraz z dystrybutorem wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączami mediów do sieci wewnątrzzakładowych, planowanego na terenie działki nr 139/7 w obrębie 8 miasta Lubina, którego inwestorem jest Circle K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa.
07.01.2022 15:22 GG.VII.603.1.1.2022 Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest.
05.01.2022 09:27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 81, Nr 82, Nr 83 i Nr 84.
16.12.2021 09:17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 80 miasta Lubina.
15.12.2021 13:41 GG.VII.602.28.2021 Program dotyczący wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.
13.12.2021 10:47 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego zanieczyszczeń powietrza.
08.12.2021 12:43 Obwieszczenie Prezydent Miasta Lubina informujące społeczeństwo o przyjęciu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lubina do roku 2030
06.12.2021 07:57 Stopnień alarmowy CRP (1. stopnień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
01.12.2021 14:53 Uzupełnienie dokumentacji - Granty PPGR.
15.11.2021 14:22 Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie poszukuje osoby na stanowisko Referent ds. księgowości.
04.11.2021 15:12 GG.VII.6220.12.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wszczęciu na wniosek ANWIM S.A. ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o zbiornik AdBlue wraz z infrastrukturą oraz rozbiórką 2 pawilonów kasowych, planowanego na terenie działki nr 187/3 w obrębie 6 miasta Lubina.
28.10.2021 15:45 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za trzy kwartały 2021 roku.
28.10.2021 13:13 Dowód osobisty zawierający odciski palców.
27.10.2021 10:05 Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.
26.10.2021 11:52 Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie Gminy Miejskiej Lubin na okres 3 lat.
24.09.2021 11:42 GG.VII.602.10.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina informujące społeczeństwo o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. "Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lubina do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu dokumentu
06.09.2021 08:57 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

1 2 3 4 5 6 następna