Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.06.2017 15:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 75.
20.06.2017 14:51 GG.II.6841.2.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budowę garaży.
16.06.2017 11:13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 25.04.2017r. na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina.
14.06.2017 11:35 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 66.
13.06.2017 15:25 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Lubin.
05.06.2017 10:04 Ogłoszenie o ćwiczeniach ogólnokrajowych w ramach systemu ostrzegania i alarmowania.
30.05.2017 11:22 GG.XI.6840.1.2015.2017 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
26.05.2017 11:39 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia informacji za 2016 rok.
08.05.2017 11:54 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
04.05.2017 15:36 Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym.
27.04.2017 13:08 GG.VII.602.3.2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina.
27.04.2017 13:07 GG.VII.602.3.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 03.04.2017r. na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina.
25.04.2017 13:25 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2017 roku.
05.04.2017 12:37 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina.
03.04.2017 13:11 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie - Informatyk.
23.03.2017 16:09 Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym.
21.03.2017 14:16 Ogłoszenie na 2017 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
17.03.2017 12:29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze miasta Lubina.
14.03.2017 10:49 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - informatyk.
03.03.2017 11:20 Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Lubina w 2017 roku.

1 2 3 4 5 6 następna