Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.02.2020 15:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa".
11.02.2020 15:39 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony (powyżej 10) o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/11, 214/12 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubina.
06.02.2020 13:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335.
05.02.2020 15:22 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
04.02.2020 15:54 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
24.01.2020 13:16 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
24.01.2020 13:16 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
24.01.2020 13:16 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
24.01.2020 13:16 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
24.01.2020 13:16 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
24.01.2020 13:15 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
22.01.2020 12:19 Wprowadzenie stopni alarmowych na terenie całego kraju
21.01.2020 15:03 GG.IV.6840.2.8.2019 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
20.01.2020 15:20 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2019 roku.
15.01.2020 13:50 Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
09.01.2020 15:15 Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest.
03.01.2020 14:25 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budowę garaży.
20.12.2019 11:36 Podaje się do publicznej wiadomosci uchwałe w sprawie zamiaru zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie w zakresie lokalizacji filii i oddziałów.
19.12.2019 14:08 Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).
19.12.2019 11:16 Informujemy o zmianie godzin pracy kasy Urzędu w dniach 24.12.2019, 31.12.2019.

1 2 3 4 5 6 następna