Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Data sporządzenia deklaracji
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21
Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów;
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 1. zmiana wielkości czcionki,
 2. zmiana kontrastu,
 3. większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
 4. całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Przyszlak, adres poczty elektronicznej tprzyszlak@um.lubin.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dane kontaktowe koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Lubinie

Koordynatorzy do spraw dostępności architektonicznej w tym drogowej:

 • Pani Anna Skupińska – Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury
  tel. 76 307 0259; e-mail: askupinska@um.lubin.pl
 • Pani Magdalena Rosik – główny specjalista w Wydziale Infrastruktury
  tel. 76 307 0384; e-mail: mrosik@um.lubin.pl
 • Pan Andrzej Kalota – główny specjalista ds. BHP Urzędu Miejskiego w Lubinie
  tel. 76 307 0641; e-mail: akalota@um.lubin.pl

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej:

 • Pan Tomasz Przyszlak – inspektor w Wydziale Organizacji i Kadr
  tel. 76 307 0477; e-mail: tprzyszlak@um.lubin.pl

Koordynatorzy do spraw dostępności komunikacyjno – informacyjnej:

 • Pani Magdalena Giemzik – główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
  tel. 76 307 0570; e- mail: mgiemzik@um.lubin.pl
 • Pan Łukasz Malinowski – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  tel. 76 307 0634; e- mail: lmalinowski@um.lubin.pl

Koordynator do spraw monitorowania działalności Urzędu Miejskiego w Lubinie w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 • Pan Piotr Halczak – audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Lubinie
  tel. 76 307 0002; e-mail: phalczak@um.lubin.pl

art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1062)