Tomasz Przyszlak 20.07.2018 14:00

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

­
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O PETYCJACH
 
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lubina. Dane kontaktowe: ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin; adres e-mail: kontakt@um.lubin.pl.
2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez e-mail: iodo@um.lubin.pl lub pisemnie na adres: ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
1) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
2) wskazanym w art. 5 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
1) prowadzenia postępowań w zakresie dotyczącym rozpatrzenia, załatwiania, przekazania do podmiotu właściwego do rozpatrzenia, ewidencjonowania petycji i nie będą udostępnione odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
2) publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie.
5. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania – dotyczy pkt 4.1;
2) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, cofnięcia zgody – dotyczy pkt 4.2;
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
7. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2018 14:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.07.2018 08:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.07.2018 14:00 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)