Tomasz Przyszlak 30.01.2009 15:10

Opłata od posiadania psów

­

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
- Wszystkie informacje dot. tej należności znajdziesz w art.18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1170).
- Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów.
- Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
- Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
2a. Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2020 r. poz. 426) – z tytułu posiadania psa asystującego;
3. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
4. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
- Rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 125,40 zł rocznie od jednego psa
Rada gminy może:
- zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso,
- może wprowadzić, w drodze uchwały, inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych.
- Rada Gminy Miejskiej Lubin nie podjęła uchwały dotyczącej opłaty od posiadania psów.


 

Komentarz

­

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Opłata od posiadania psów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2009 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.04.2020 10:24 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
24.04.2020 11:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.04.2020 13:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.04.2020 13:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 14:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 14:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 10:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.12.2014 11:36 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.12.2014 11:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 12:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.01.2010 15:03 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.01.2009 16:10 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)