Tomasz Przyszlak 24.10.2008 07:13

Pracownicy

­
p.205a
Markowicz Henryk
74-68- 278
Naczelnik
p.207
Waląg Wanda
74-68- 155
Z-ca Naczelnika, Wykupy i zamiana gruntów
p.203
Gralak Aneta
74-68- 158
Sprzedaż lokali komunalnych, warunkowe umowy sprzedaży związane z prawem pierwokupu
p.200
Dopart Małgorzata
74-68- 156
Przeprowadzanie przetargów na sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów, sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów na poprawę warunków zagospodarowania
p.206
Muranowicz Bogumiła
74-68- 150
Trwały zarząd jednostek organizacyjnych, aporty na rzecz spółek, garaże, sprzedaż nieruchomości
p.203a
Szydłowska Magdalena
74-68-179
Podziały nieruchomości, nazwy ulic, numeracja porządkowa nieruchomości, służebności gruntowe, czasowe zajęcie nieruchomości
p.203
Zwatrzko Iwona
74-68- 247
Sprzedaż nieruchomości na rzecz dzierżawców, użytkowanie wieczyste - spółdzielnie mieszkaniowe
Referat Architektury
p.201
Jendrzejaczyk Piotr
74-68- 193
Plany miejscowe, decyzje
p.213 Herbut Anna 74-68- 195 Plany miejscowe, decyzje
p.213
Ucińska Agnieszka
74-68- 270
Plany miejscowe, decyzje
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
p.200
Skowroński Zbigniew
74-68- 147
Kierownik Referatu, wycinka drzew i krzewów
p.200
Drabik Urszula
74-68- 147
Ochrona Środowiska, decyzje środowiskowe
p.200
Kosiedowski Marcin
74-68- 127
Prowadzenie spraw w zakresie geologii, górnictwa, odpadów wydobywczych, gospodarowania gruntami rolnymi, opracowywanie planów i programów z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
Referat Przekształceń i Windykacji
p.209
Słabicka Ewelina
74-68- 149
Kierownik Referatu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; sprzedaż gruntów na rzecz użytkownika wieczystego, windykacja opłat z tyt. sprzedaży, użytkowania wieczystego i dzierżaw
p.205
Drozdowska Paulina
74-68- 110
Windykacja opłat z tyt. sprzedaży, użytkowania wieczystego i dzierżaw
p.205 Jankowska Joanna 74-68- 174 Windykacja opłat z tyt. sprzedaży, użytkowania wieczystego i dzierżaw
p.205
Kosiedowska Joanna
74-68- 174
Windykacja opłat z tyt. sprzedaży, użytkowania wieczystego i dzierżaw

Do zadań Wydziału Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska w szczególności należy:
1) gospodarka gruntami komunalnymi,
2) naliczanie i windykacja opłat za nieruchomości komunalne,
3) kontrola terminów zabudowy nieruchomości,
4) numeracja nieruchomości,
5) podziały nieruchomości,
6) scalanie i wymiana gruntów,
7) rozgraniczenie nieruchomości,
8) prowadzenie spraw z zakresu geodezji,
9) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości,
10) prowadzenie spraw w zakresie zamiany i nabywania nieruchomości,
11) prowadzenie spraw z zakresu statystyki,
12) przekształcanie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności,
13) aktualizacja danych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości,
14) dzierżawa gruntów na cele handlowe,
15) dzierżawa gruntów na cele rekreacyjne,
16) użyczanie nieruchomości,
17) prowadzenie spraw związanych z architekturą miasta,
 
W strukturze Wydziału Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska działają Referaty: Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Przekształceń i Windykacji.
 
Do zadań Referatu Architektury należy w szczególności:
1) opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich aktualizacji,
2) prowadzenie spraw dotyczących lokalizacji inwestycji,
3) nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, planistycznych i użytkowych miasta,
4) sporządzanie planów studyjnych miasta,
5) prowadzenie inwestycji w zakresie spraw objętych działaniem referatu
6) opiniowanie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz zamierzeń inwestycyjnych związanych z rozwojem i estetyką miasta.
 
Do zadań Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1) popularyzowanie ochrony przyrody i środowiska,
2) przeprowadzanie kontroli w zakresie wymagań ochrony środowiska,
3) prowadzenie spraw z zakresu statystyki rolniczej,
4) prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,
5) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania gruntami rolnymi,
6) prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa,
7) planowanie wydatków i dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
8) prowadzenie w trybie administracyjnym postępowań o wydanie decyzji dotyczących warunków korzystania w szczególnie określonych przypadkach ze środowiska,
9) prowadzenie spraw związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
10) prowadzenie spraw z zakresu rodzinnych ogrodów działkowych,
11) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej,
12) tworzenie i aktualizacja programów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 
Do zadań Referatu Przekształceń i Windykacji w szczególności należy:
1) gromadzenie dokumentacji źródłowej i windykacja zaległości z tytułu dzierżaw gruntu i opłat za użytkowanie wieczyste,
2) przekształcanie użytkowania wieczystego na własność,
3) zbywanie prawa własności.
Komentarz

­

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2008 07:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.04.2020 10:31 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.10.2019 12:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.08.2019 13:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.09.2018 13:14 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.09.2018 13:06 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.09.2018 15:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.04.2018 13:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.04.2018 13:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.04.2018 13:06 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.03.2018 08:36 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.03.2018 08:32 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2018 15:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.12.2017 11:00 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.05.2017 13:56 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.05.2017 13:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.06.2016 09:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.05.2016 14:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.11.2015 13:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2015 12:00 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.06.2015 11:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.06.2015 11:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.06.2015 11:04 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.06.2015 11:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.01.2015 13:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 12:03 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 12:03 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2013 09:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.01.2013 13:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.01.2013 13:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.01.2013 13:09 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.01.2013 13:08 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.08.2012 09:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.08.2012 09:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.03.2012 08:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.03.2012 08:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.09.2010 09:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
31.08.2010 13:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.06.2010 11:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.01.2010 11:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2009 14:21 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2009 14:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2009 14:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2009 14:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2009 14:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2009 14:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2009 14:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2009 15:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2009 15:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2009 15:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2009 15:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2009 15:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.08.2009 11:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.08.2009 11:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.08.2009 11:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 10:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.06.2009 12:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.03.2009 12:59 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.03.2009 12:58 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.03.2009 10:45 Edycja dokumentu (Joanna Kania)
25.02.2009 15:52 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
25.02.2009 14:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
25.02.2009 13:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
25.02.2009 12:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.02.2009 15:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.10.2008 15:14 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.10.2008 15:13 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)