Tomasz Przyszlak 03.11.2008 10:09

Alkohole - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

­
Podstawa prawna ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2019r.,poz. 2277t.j.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (wniosek do pobrania w załączniku)

II. OPŁATY
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.
* Opłata roczna wynosi:
· 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
· 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
· 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni.

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA
Urząd Miejski w Lubinie – Wydział Organizacji i Kadr ul. Jana Kilińskiego 10, 59 300 Lubin, pok. 7 tel. 76/74-68-237


V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VI. UWAGI
Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.

 


Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
oraz ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, którą reprezentuje Prezydent Miasta Lubina,
Z administratorem  - Gminą Miejską Lubin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lubina, można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub poprzez e-mail: kontakt@um.lubin.pl
2. Administrator – Gmina Miejska Lubin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Lubina, wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iodo@um.lubin.pl lub pisemnie na adres: ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia postępowań dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przeprowadzenia postępowań w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
- przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (3 lata). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności zezwolenia.
6. Przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do Pani/Pana danych,
- prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia) – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Alkohole - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2008 10:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.09.2020 15:38 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc" (Tomasz Przyszlak)
02.09.2020 15:38 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
02.09.2020 15:37 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf (Tomasz Przyszlak)
02.09.2020 15:37 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc (Tomasz Przyszlak)
03.12.2019 14:24 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.02.2019 15:41 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc (Tomasz Przyszlak)
08.02.2019 15:41 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf (Tomasz Przyszlak)
08.02.2019 15:41 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc" (Tomasz Przyszlak)
08.02.2019 15:41 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
08.02.2019 15:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.01.2019 14:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:04 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:04 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc" (Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:03 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf (Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:03 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc (Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:15 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc" (Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:15 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:14 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:14 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf (Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:14 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc (Tomasz Przyszlak)
12.04.2018 12:42 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc" (Tomasz Przyszlak)
12.04.2018 12:42 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
12.04.2018 12:41 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf (Tomasz Przyszlak)
12.04.2018 12:41 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc (Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:53 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc" (Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:53 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:52 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf (Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:52 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc (Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:53 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc" (Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:53 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:51 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf (Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:51 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc (Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:15 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc" (Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:15 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:14 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf (Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:14 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc (Tomasz Przyszlak)
21.04.2016 15:47 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc" (Tomasz Przyszlak)
21.04.2016 15:47 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
21.04.2016 15:46 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc (Tomasz Przyszlak)
21.04.2016 15:45 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf (Tomasz Przyszlak)
21.04.2016 15:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.04.2016 14:35 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc" (Tomasz Przyszlak)
04.04.2016 14:35 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
04.04.2016 14:32 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf (Tomasz Przyszlak)
04.04.2016 14:32 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc (Tomasz Przyszlak)
05.01.2016 11:00 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2016 11:00 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2016 10:58 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .PDF (Tomasz Przyszlak)
05.01.2016 10:58 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .DOC (Tomasz Przyszlak)
05.01.2016 10:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.09.2015 15:56 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .DOC" (Tomasz Przyszlak)
18.09.2015 15:56 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .PDF" (Tomasz Przyszlak)
18.09.2015 15:55 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .PDF (Tomasz Przyszlak)
18.09.2015 15:55 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .DOC (Tomasz Przyszlak)
17.09.2015 13:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:55 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .DOC" (Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:55 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .PDF" (Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:54 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:54 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w DOC (Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:54 Usunięto załącznik Uchwała 109 (Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:54 Usunięto załącznik Uchwała 120 (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 11:03 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w DOC" (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 11:03 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF" (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 11:03 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w DOC (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 11:03 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 08:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.09.2012 11:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.09.2012 11:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.09.2012 11:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:38 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w DOC" (Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:38 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF" (Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:37 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF (Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:37 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:37 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.11.2010 11:29 Dodano załącznik "Uchwała 109" (Tomasz Przyszlak)
16.11.2010 11:29 Dodano załącznik "Uchwała 120" (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 11:09 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)