Tomasz Przyszlak 03.08.2010 14:31

Zadania

­
p.25
Bednarczyk Bożena
74-68- 271
Rejestr umów i zleceń, zaangażowanie umów, ewidencja wydatków inwestycyjnych
p.25
Chojniak Danuta
74-68- 266
Raporty kasowe, rozliczanie zaliczek, ewidencja wydatków urzędu
p.30 Mederska Agata
74-68- 207
Kasa
p.23
Sawicz Maria
74-68- 208
Księgowość, Kasa, Środki trwałe, depozyty
p.23
Wróblewska Jolanta
74-68- 123
Ewidencja Wydatków ZFŚŚ, zajęcia komornicze, umowy zlecenia obce, ewidencja wydatków urzędu
Referat dochodów
p.36
Cal-Niemiec Agnieszka
74-68- 178
Kierownik Referatu Dochodów
p.38
Dzwończyk Agnieszka
74-68- 153
Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych, sprawozdawczość z pomocy publicznej
p.35 
Herbut Zuzanna
74-68- 205
Podatek od środków transportowych od osób,  fizycznych i prawnych, mandaty Straży Miejskiej, zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów), opłata dodatkowa, zajęcie pasa drogowego
p.38 Kukuła Joanna 74-68- 251 Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku rolnego / leśnego od osób fizycznych i prawnych
p.34 Malec Wioletta 74-68-248 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
p.27
Sojka Danuta
74-68- 197
Księgowość-podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny/leśny od osób fizycznych i od osób prawnych, opłata za alkohol, opłata targowa, opłata skarbowa, zaświadczenia
p.35
Stachera Beata
74-68- 163
Księgowanie dokumentów związanych z gospodarką mieszkaniową, dzierżawa gruntu
p.34
Stankiewicz Halina
74-68- 132
Księgowość-podatek od nieruchomości od osób fizycznych
p.27
Szewczyk Katarzyna
74-68- 161
Księgowość-opłaty za wieczyste użytkowanie, przekształcenie i sprzedaż nieruchomości, opłaty cmentarne
p.34
Topolska Jolanta
74-68- 248
Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku rolnego / leśnego od osób fizycznych i prawnych
Planowanie sprawozdawczość
p.32
Kucharczyk Monika
74-68- 199
Dochody, sprawozdawczość budżetowa, bilans organu
p.31
Rzepka Beata
74-68- 260
Planowanie i sprawozdawczość budżetowa, bilanse, zarządzenia prezydenta, kredyty
p.32 Topolska Jolanta 74-68- 134 Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku rolnego / leśnego od osób fizycznych i prawnych

Do zadań Wydziału Finansowego w należy:
1. opracowywanie projektu budżetu Miasta Lubina,
2. przyjmowanie i analizowanie preliminarzy budżetowych jednostek i zakładów budżetowych powiązanych z budżetem Miasta,
3. zapewnienie prawidłowego wykonania budżetu Miasta,
4. w strukturze Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Lubinie działają referaty: Dochodów, Wydatków, Planowania i Wykonania Budżetu.
5. Kierownik Referatu Wydatków pełni obowiązki Głównego Księgowego Jednostki Budżetowej (Urzędu Miasta ),
6. Referat Planowania i Wykonania Budżetu podlega bezpośrednio Skarbnikowi Miasta,
 
Do zadań Referatu Dochodów w szczególności należy:
- prowadzenie i aktualizacja ewidencji podatków i opłat lokalnych,
- wymiar podatków: od nieruchomości, rolnego od osób fizycznych,
- prowadzenie postępowania podatkowego dotyczącego w/w podatków i opłat,
- wystawianie decyzji ustalających i określających wysokość należności podatkowych,
- rozpatrywanie pism, podań i odwołań w zakresie podatków,
- przygotowywanie stosownych decyzji w zakresie podatków (umorzenia, odraczanie termin płatności, rozkładanie należności na raty itp. i prowadzenie ich ewidencji),
- księgowanie wpłat  podatkowych należności budżetowych na kontach poszczególnych podatników w zakresie: podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od posiadania psa,
- księgowanie wpłat niepodatkowych należności budżetowych na kontach poszczególnych podatników w zakresie: opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, wieczystego użytkowania  nieruchomości, zarządu nieruchomościami, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności, sprzedaży nieruchomości, opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu komunikacją miejską,   opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych, opłat za  umieszczanie informacji o rozkładach jazdy na przystankach autobusowych, mandatów – przypisu i odpisu tych należności dokonują wydziały merytoryczne,
- księgowanie wpłat należności nieprzypisanych tj:  opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłat związanych z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż alkoholu itp. 
- rozliczanie mandatów kredytowanych,
- prowadzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego w zakresie podatków, mandatów, opłaty targowej, zajęcia pasa drogowego i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
- zabezpieczanie należności podatkowych poprzez zajęcia hipoteczne,
- zgłaszanie zaległości podatkowych do komornika,
- dokonywanie zwrotów nadpłat podatku,
- prowadzenie rejestru ulg  w podatkach,
- przygotowywanie materiałów niezbędnych do załatwiania spraw podatkowych przedsiębiorstw
w likwidacji, w upadłości wynikających z prawa upadłościowego i naprawczego,
- rozpatrywanie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta, a pobieranych przez Urząd Skarbowy i wydawanie stosownych postanowień,
- sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań w zakresie wykonania dochodów budżetowych oraz o udzielonej pomocy publicznej i o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych,
- analiza wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za półrocze i rok podatkowy,
- sporządzanie materiału opisowego do wykonania planu,
- sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji celowej rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień  określonych w ustawach,
- wystawianie zaświadczeń o stanie majątkowym i załatwianie wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
- rozliczanie i terminowe przekazywanie składek należnych Izbie Rolniczej z tytułu 2% odpisu
z podatku rolnego
 
Do zadań Referatu Wydatków należy:
-   prowadzenie rachunkowości Urzędu Miejskiego
- nadzór nad dekretacją, ewidencją i obiegiem dokumentów finansowo-księgowych
w Urzędzie,
- badania rzetelności i prawidłowości dokumentów księgowych,
-prowadzenia ewidencji (analityczno-wartościowej) majątku rzeczowego i finansowego oraz wyposażenia Urzędu, a także zarządzanie jego inwentaryzacją,
- prowadzenie obsługi kasowej,
- rozliczanie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wynagrodzeń pracowniczych i bezosobowych oraz rozliczanie deklaracji i innych świadczeń pieniężnych pracowników oraz rozliczeń z ZUS dotyczących byłych pracowników Urzędu,
- prowadzenie rozliczeń z ZUS dotyczących pracowników zlikwidowanych jednostek,
dokonania  rozliczeń z kontrahentami Miasta,
- sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz rocznych sprawozdań statystycznych w zakresie poniesionych nakładów inwestycyjnych Urzędu,
- współpraca w przedmiocie swojego działania z odpowiadającymi im komórkami jednostek organizacyjnych,
-opracowywanie wewnętrznych instrukcji dotyczących zasad organizacji
i prowadzenia rachunkowości w Urzędzie.
 
Do zadań Referatu Planowania i Wykonania Budżetu należy:
- opracowywanie projektów uchwał budżetowych oraz ich zmian w trakcie roku,
- przygotowywanie – przy współudziale Wydziałów merytorycznych wykonujących budżet – zmian budżetu w zakresie zadań zleconych ustawami oraz z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- sporządzanie – przy współudziale Wydziałów merytorycznych wykonujących budżet – sprawozdań rocznych i informacji półrocznych z wykonania budżetu miasta Lubina,
- sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych z wykonania budżetu gminy wymaganych przepisami prawa,
- bieżąca obsługa finansowo - księgowa budżetu Gminy Miejskiej Lubin,
- nadzór i kontrola nad prawidłowością sporządzanych planów finansowych przez jednostki budżetowe i instytucje kultury,
- opracowywanie – przy współudziale wydziałów merytorycznych wykonujących budżet – układu wykonawczego budżetu oraz jego zmian w trakcie roku,
- opracowywanie – przy współudziale wydziałów merytorycznych wykonujących budżet – harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miejskiej Lubin.
- przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta zatwierdzających do użytkowania
w Urzędzie Miejskim w Lubinie nowych wersji programów finansowo – księgowych,

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zadania
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2010 14:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.09.2020 11:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
17.09.2020 10:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
11.09.2020 14:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.08.2020 11:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.08.2020 11:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.07.2019 14:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.07.2019 09:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.04.2019 13:27 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.03.2019 15:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.03.2019 15:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.03.2019 15:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2019 10:05 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.09.2018 14:27 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
25.09.2018 21:38 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:52 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 10:59 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.08.2018 13:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.05.2018 14:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.02.2018 15:03 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.02.2018 09:38 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:33 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:26 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:24 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
17.11.2017 15:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.11.2016 13:00 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.11.2015 13:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.11.2015 13:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.06.2015 09:33 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.06.2015 10:56 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.06.2015 10:55 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.06.2015 10:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.06.2015 10:52 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.06.2015 10:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.09.2010 10:38 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.08.2010 14:31 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)