Lubin, dnia 26 września 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 66 oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Nr 68
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lubinie uchwał:
 1. nr IX/54/19 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 66 miasta Lubina dla terenu ograniczonego północną granicą pasa drogowego ul. 1-go Maja, wschodnią granicą terenu kolejowego od ul. 1-go Maja do ul. Jana Bilińskiego, południową granicą pasa drogowego ul. Jana Bilińskiego, południową granicą pasa drogowego Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej – Curie, zachodnią granicą pasa drogowego ul. Marii Skłodowskiej – Curie do skrzyżowania z ul.1-go Maja, położonego w obrębie 5 miasta Lubina, zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”,
 2. nr IX/55/19 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68 miasta Lubina w granicach obszaru objętego obowiązującym planem Nr 68, uchwalonym przez Radę Miejską w Lubinie uchwałą Nr XXVIII/253/17 z dnia 28 marca 2018 r., położonego w obrębie 2 i w obrębie 6 miasta Lubina, zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać
w terminie do dnia 18 października 2019 r. na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, a w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, także:
 • drogą elektroniczną opatrzone tematem: „Wniosek do zmiany planu Nr 66” lub „Wniosek do planu Nr 68” na adres: kontakt@um.lubin.pl
 • osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie w godzinach otwarcia Urzędu.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), w związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Prezydent Miasta Lubina z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, tel. 767468193, e-mail: pjendrzejaczyk@um.lubin.pl.
 • Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia zmian w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją Państwa praw można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres e-mail: iodo@um.lubin.pl.
 • Zakres przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna na stronie Urzędu Miejskiego w Lubinie http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/ w zakładce Plany i programy, Aktualne plany miejscowe miasta Lubina.
Obwieszczenie zamieszczono:
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 26 września 2019 r. do 18 października 2019 r.,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 26 września 2019 r.
PREZYDENT MIASTA LUBINA

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 66 oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Nr 68.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:25.09.2019 15:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Ucińska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:25.09.2019 15:51