Lubin, 15 maja 2019r.
 
RM.0002.05.2019
Działając w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2019r., poz. 506) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 21 maja 2019r. o godz. 14.00 VII sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie nadania imienia Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady Miejskiej - PROJEKT NR 16/2019
3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2019 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 17/2019.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019 – 2039 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 18/2019
5. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie nr III/25/19 z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 19/2019
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta -  PROJEKT NR 20/2019
7. Uchwała w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie i nadania jej statutu – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  – PROJEKT NR 21/2019
8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:VII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:15.05.2019 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:15.05.2019 14:30