Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 76 oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67 miasta Lubina.

Lubin, dnia 19 października 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 76 oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67 miasta Lubina
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwał Rady Miejskiej w Lubinie:
  1. nr XXXVI/341/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 76 miasta Lubina dla terenu ograniczonego północną granicą pasa drogowego ul. Ścinawskiej, zachodnią granicą pasa drogowego ul. Zielonogórskiej oraz wschodnia granicą pasa drogowego ul. Ignacego Paderewskiego, położonego w obrębie 6 miasta Lubina, objętego miejscowymi planami Nr 52 i Nr 63, zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”,
  2. nr XXXVI/340/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67 miasta Lubina dla działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 136/13, 136/14, 136/15, 136/28, 136/29, 136/33, 136/34, 136/37, 136/42, 136/43, 136/45, 136/48, 136/50, 136/59, 136/60, 136/61, 136/62, 136/63, 136/64, 136/65, 136/66, 136/67, 144/2, 146/448, 146/544, 146/545, 146/469, 146/475, 146/486, położonych w obrębie 3 miasta Lubina, w rejonie ulic Granitowej, Onyksowej i Biedronkowej, zlokalizowanych w jednostkach planu Nr 67 oznaczonych symbolami 9P/U, 10P/U, 4KDL, 2KDZ, 1KDZ, usytuowanych na terenie górniczym „Lubin- Małomice”.
 
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów ww. planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 29 października 2018 r. do 27 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie w pokoju nr  213 o godzinie 14.45 dla projektu zmiany planu nr 67 oraz o godzinie 15.10 dla projektu planu nr 76.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Lubina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669)na adres kontakt@um.lubin.pl: :
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem zaufanym.
 
PREZYDENT MIASTA LUBINA
 
 
Obwieszczenie zamieszczono:
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 19 października 2018 r. do 11 grudnia 2018 r., 
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 19 października 2018 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 76 oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67 miasta Lubina.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:18.10.2018 16:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Ucińska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.10.2018 10:31