Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 78 oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Nr 47

                                                                                                          Lubin, dnia 12 czerwca 2018r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 78 oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Nr 47

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lubinie uchwał:

  1. nr XXXIX/362/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 78 miasta Lubina dla terenu ograniczonego południowo-zachodnią granicą pasa drogowego                                ul.M. Skłodowskiej-Curie od granicy miasta do granicy planów miejscowych nr 67 i nr 10, południowo-zachodnią granicą planu miejscowego nr 10 wzdłuż pasa drogowego           ul.M. Skłodowskiej-Curie i ul.Zielonogórskiej do terenu kolejowego, północno-zachodnią granicą planu miejscowego nr 68 wzdłuż terenu kolejowego, północno-zachodnią granicą  planu miejscowego nr 68 do ul.Spacerowej, zachodnią granicą planu miejscowego nr 68, wzdłuż ul. Spacerowej, wschodnią granicą pasa drogowego ul. Spacerowej do granicy miasta, granicą miasta do ul. M. Skłodowskiej-Curie, położonego w obrębie 1 i obrębie 2 miasta Lubina, zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”,
  2. nr XXXIX/363/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 47 miasta Lubina dla terenu części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 340/8, zlokalizowanej w jednostce planu oznaczonej symbolem 1.DL; części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi  340/11 i 340/14 zlokalizowanych w jednostce planu oznaczonej symbolem 1.KL oraz 3.ZI; działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 340/7; 340/10; 340/15 zlokalizowanych w jednostce planu oznaczonej symbolem 3.ZI; działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 340/3; 340/13; 340/17; 339/17; 339/22 zlokalizowanych w jednostce planu oznaczonej symbolem 2.DL oraz 4.ZI; działki oznaczonej numerem geodezyjnym 339/15, zlokalizowanej w jednostce planu oznaczonej symbolem 7.RL oraz części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 339/16, zlokalizowanej w jednostce planu oznaczonej symbolem ZCz; położonych w obrębie 6 miasta Lubina, w rejonie ulicy Zielonej, usytuowanych na terenie górniczym „Lubin- Małomice”.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 3 lipca 2018 r. na piśmie na adres Urzędu Miejskiego           w Lubinie, ul.Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, a w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, także:

  • drogą elektroniczną opatrzone tematem: „Wniosek do planu Nr 78” lub „Wniosek do zmiany planu Nr 47" na adres: kontakt@um.lubin.pl
  • osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie w godzinach otwarcia Urzędu.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Prezydent Miasta Lubina

 

 

Obwieszczenie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 12 czerwca 2018 r. do 3 lipca 2018 r.,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 12 czerwca 2018 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 78 oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Nr 47
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:12.06.2018 10:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Kielan
Data na dokumencie:12.06.2018
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:12.06.2018 11:18