Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 75 oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr 46 i nr 47.

Lubin, dnia 12 stycznia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 75 oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr 46 i nr 47
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz w nawiązaniu do uchwał Rady Miejskiej w Lubinie:
  • nr XXVI/226/17 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 46 dla działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 179/11, 855/51, 130/17, 120/1, 120/2, 120/3, 120/9, 120/10, 120/11, 120/12, 80/24, 80/16 oraz części działki 75 i 80/19 położonych w obrębie 8 miasta Lubina, w rejonie  ulic Sportowej, Wileńskiej oraz Jastrzębiej, zlokalizowanych w jednostkach planu nr 46 oznaczonych symbolami: 13KS, 15U, 11MW, 6MN/U, 2U, 2MW, 16KD-D, 2KS, 15KD-D, usytuowanych na terenie górniczym „Lubin- Małomice”,
  • nr XXVI/227/17 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 47 dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 339/16, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, w rejonie  ulicy Zielonej, zlokalizowanej w jednostce planu nr 47 oznaczonej symbolem ZCz, usytuowanej na terenie górniczym „Lubin- Małomice”,
  • nr XXIX/261/17  z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym nr 75 dla działki o numerze geodezyjnym 388/1 położonej w obrębie 9 miasta Lubina, w rejonie skrzyżowania ulicy Hutniczej z ulicą Bolesława Krupińskiego, objętej miejscowym planem Nr 48; położonej w jednostce planu 48 oznaczonej symbolem 8.KS zlokalizowanej na terenie górniczym „Lubin- Małomice”
 
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów ww. planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 stycznia 2018 r. do 16 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie w pokoju nr 213 o godz. 14.45.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Lubina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres kontakt@um.lubin.pl:
  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
PREZYDENT MIASTA LUBINA
 
Obwieszczenie zamieszczono:
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 12 stycznia 2018 r. do 26 lutego 2018 r., 
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 12 stycznia 2018r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 75 oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr 46 i nr 47.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:11.01.2018 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Ucińska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2018 15:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż