p.109a
Pudełko Andrzej
74-68-273
Naczelnik
p.109b
Hyz-Duda Kamila
74-68-224
Organizacje pozarządowe i pożytku publicznego, żłobki, kluby dziecięce
p.116 Kiemska-Vechirko Elżbieta 74-68-180 Kontrola dotacji oświatowych
p.120
Ordon Ewelina
74-68-201
Nadzór finansowy i organizacyjny szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto, dotacje dla szkół niesamorządowych
p.111
Popiwczak Irena
74-68-198
Sprawy kadrowe i organizacyjne placówek oświatowych, nadzór MOPS
p.120
Szadkowska Marta
74-68-244
Nadzór finansowy i organizacyjny przedszkoli miejskich, dotacje dla przedszkoli niepublicznych

Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego w szczególności należy:

1) prowadzenie spraw przedszkoli i szkół,
2) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów przedszkoli szkół,
3) sporządzanie, analizowanie i realizacja planów finansowych przedszkoli i szkół,
4) prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych,
5) udzielanie dotacji przedszkolom i szkołom prowadzonym przez inne organy niż
jednostka samorządu terytorialnego,
6) ustalanie planów sieci szkół i przedszkoli,
7) prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej,
8) egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
9) nadawanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego,
10) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
11) realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
12) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań gminy z zakresu pomocy społecznej powierzonych do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
13) współudział w organizowaniu okolicznościowych uroczystości i imprez,
14) nadzór nad realizacją spraw związanych z zapobieganiem i zwalczaniem patologii społecznych,
15) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
16) dotowanie organizacji pozarządowych,
17) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
18) wspieranie rozwoju sportu poprzez udzielanie dotacji,
19) wspieranie działalności stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej a w szczególności dotyczących sportu dzieci i młodzieży,
20) wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad Spółkami z udziałem Miasta,
21) prowadzenie akt związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Miasta,
22) kontrola spółek z udziałem Miasta z tytułu indywidualnego prawa wspólnika do kontroli,
23) sporządzanie na wniosek Prezydenta analiz ekonomicznych, organizacyjnych oraz finansowych spółek kapitałowych, w których Miasto posiada akcje lub udziały.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:23.10.2008 15:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:29.05.2020 15:06