Alkohole - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje Prezydent Miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, oraz w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Podstawa prawna: art. 111 i art. 18 ust. 1, ust. 3a, ust. 5 i ust. 6 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn.zm.)
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych winien zawierać:
· oznaczenie rodzaju zezwolenia,
· oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
· numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
· przedmiot działalności gospodarczej,
· adres punktu sprzedaży,
· adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
2. Załączniki:
· dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
· pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
· decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (J.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 594 i 1893 oraz z 2016r. poz. 65)
 
II. OPŁATY
1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (przed wydaniem zezwolenia - proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
· 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
· 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
· 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

3. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
· 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
· 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
· 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej wymienionych wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w danym roku kalendarzowym.
 
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego: nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA
Urząd Miejski w Lubinie – Wydział Organizacji i Kadr
ul. Jana Kilińskiego 10, 59 300 Lubin, pok. 7 tel. 76/74-68-237


V. TRYB ODWOŁAWCZY
1. Zażalenie na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 


Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
oraz ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, którą reprezentuje Prezydent Miasta Lubina,
Z administratorem  - Gminą Miejską Lubin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lubina, można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub poprzez e-mail: kontakt@um.lubin.pl
2. Administrator – Gmina Miejska Lubin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Lubina, wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iodo@um.lubin.pl lub pisemnie na adres: ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia postępowań dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przeprowadzenia postępowań w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
- przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (3 lata). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności zezwolenia.
6. Przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do Pani/Pana danych,
- prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia) – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Alkohole - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 11:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.02.2019 15:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.02.2019 15:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.02.2019 15:45 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
08.02.2019 15:45 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
08.02.2019 15:45 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
08.02.2019 15:45 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
09.01.2019 14:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:10 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:10 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:09 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
21.11.2018 14:09 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:43 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:43 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:43 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:43 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:55 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:55 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:54 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:54 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
03.07.2017 13:29 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
03.07.2017 13:29 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
03.07.2017 13:29 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
03.07.2017 13:29 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
05.06.2017 14:39 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
05.06.2017 14:39 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
05.06.2017 14:38 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
05.06.2017 14:38 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:57 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:57 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:55 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:55 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
04.07.2016 11:13 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
04.07.2016 11:13 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
04.07.2016 11:12 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
04.07.2016 11:12 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
04.07.2016 11:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:43 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:43 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:41 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:40 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
21.04.2016 15:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.01.2016 15:12 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
18.01.2016 15:12 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
18.01.2016 15:11 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
18.01.2016 15:11 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2016 12:58 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2016 12:56 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
17.09.2015 13:38 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:57 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .PDF"
(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:57 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:56 Usunięto załącznik Uchwała 120
(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:56 Usunięto załącznik Uchwała 109
(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:56 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w DOC
(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:56 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 15:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 10:59 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 10:59 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w DOC"
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 10:58 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w DOC
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 10:58 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 08:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 08:39 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.09.2012 11:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.09.2012 11:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.09.2012 11:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:44 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:44 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w DOC"
(Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:44 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
(Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:44 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
(Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.04.2011 11:21 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
14.04.2011 11:21 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
14.04.2011 11:20 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
(Tomasz Przyszlak)
14.04.2011 11:20 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
(Tomasz Przyszlak)
16.11.2010 11:29 Dodano załącznik "Uchwała 120"
(Tomasz Przyszlak)
16.11.2010 11:29 Dodano załącznik "Uchwała 109"
(Tomasz Przyszlak)
13.01.2010 14:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2009 10:20 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
13.10.2009 10:20 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
13.10.2009 10:20 Usunięto załącznik Wniosek o zezwolenie
(Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 11:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 11:13 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)