Oferta inwestycyjna nr 2 - teren inwestycyjny przy drodze na Zgorzelec

 

 

Powierzchnia oferowana
ok.15,7 ha (teren 1- 3,2ha; teren 2- 12,5ha)

Sytuacja prawna
własność Agencji Nieruchomości Rolnej

Forma zbycia praw
sprzedaż w drodze przetargu

Przeznaczenie preferowane
usługi komercyjne

Teren posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Teren 1 posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Uzbrojenie

Energia elektryczna
Przez teren 2 przebiega linia napowietrzna 20kV. Aktualnie jest możliwość dostawy mocy rzędu 1 MW. Istnieje możliwość zasilania odbiorców o większej mocy pod warunkiem rozbudowy sieci rozdzielczej. Koszty dostawy energii zgodnie z obowiązującą taryfą. Dostawca: TAURON Dystrybucja SA Oddział w Legnicy

Gaz
Wzdłuż granic obszarów biegnie gazociąg średniego ciśnienia DN 200 mm i DN 315 mm. Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 mm, gaz ziemny zaazotowany podgrupy Lw biegnie obok zachodniej granicy terenu 2. Istnieją bilansowe warunki dostawy gazu do obiektów na tym terenie w ilościach kilku tysięcy Nm3/h z gazociągu średniego ciśnienia od stacji wysokiego ciśnienia lub bezpośrednio z gazociągu wysokiego ciśnienia. Obowiązuje 7 taryf cenowych na dostarczany gaz. Opłaty przyłączeniowe wg taryfy i w drodze negocjacji. Dostawca: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

Sieć wodociągowa
W rejonie wschodnich granic obszarów przebiegają sieci wodociągowe Ø300 i Ø500 mm. Koszty dostawy wody zgodnie z obowiązującą taryfą. Koszt wykonania przyłącza wodociągowego pokrywa inwestor. Dostawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kanalizacja sanitarna
Wzdłuż południowej granicy obszaru 2 przebiega ciśnieniowy rurociąg kanalizacji sanitarnej Ø160 mm będący własnością Gminy Wiejskiej Lubin, włączony do miejskiej ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej Ø225, oddalonej od obszaru inwestycyjnego o ok. 300 m. Koszty odprowadzania ścieków zgodnie z obowiązującą taryfą. Koszt wykonania przyłącza kanalizacyjnego pokrywa inwestor. Dostawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kanalizacja deszczowa
Odprowadzanie wód opadowych będzie możliwe do systemu melioracji szczegółowych, po uprzedniej modernizacji. Dostawca: Gmina Miejska Lubin

Składowisko odpadów
Składowisko odpadów oddalone jest o 10 km od opisywanego terenu. Składowisko posiada pozwolenie na przyjmowanie rocznie 170 tysięcy ton odpadów Dostawca: MUNDO Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Energia cieplna
Dostawa energii cieplnej będzie możliwa z rurociągu ciepłowniczego Ø150 mm przebiegającego w odległości kilkuset metrów od wschodnich granic obszarów. Dostępna moc 5 MW. Istnieje możliwość przebudowy sieci na średnicę większą niż Ø150, w zależności od potrzeb technicznych i warunków finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przy założeniu wybudowania sieci Ø300 dostępna technicznie moc będzie wynosić około 18 MW. Koszty dostawy energii cieplnej zgodnie z obowiązującą taryfą. Opłaty przyłączeniowe wg taryfy i w drodze negocjacji. Dostawca: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Legnicy.

Sieć telefoniczna i teleinformatyczna
Istnieje możliwość realizacji systemu kablowej sieci teletechnicznej powiązanej z miejskim systemem telekomunikacji - sieci telefoniczne TP SA i DIALOG-u. Obydwie firmy proponują nieograniczoną ilość numerów telefonicznych po wybudowaniu dodatkowych odcinków sieci bezpośrednio do budynków. Dostawca: Telekomunikacja Polska S.A., Telefonia DIALOG S.A.

Osoba do kontaktu

Irena Pietraszkiewicz

Urząd Miejski w Lubinie
tel. (+48 76) 74 68 269
e-mail: nowi-inwestorzy@um.lubin.pl

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta inwestycyjna nr 2 - teren inwestycyjny przy drodze na Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:22.10.2008 15:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:01.06.2015 13:02