GG.VII.6220.5.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

P R E Z Y D E N T A M I A S T A L U B I N A

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz 1029 z późn. zm.), Prezydent Miasta Lubina zawiadamia strony postępowania (powyżej 10), w dniu 18.07.2022r. na wniosek Pana Grzegorza Adamczyka prowadzącego działalność gospodarczą SKIPREX Grzegorz Adamczyk, ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław, działającego przez pełnomocnika, tj. Panią Paulinę Parylak specjalistę w AZ Management Adrian Zając, ul. Zielona 13 of., 59-220 Legnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Punkt odzysku materiałów budowlanych i surowców wtórnych", planowanego na terenie działki nr 3/4 w obrębie 9 miasta Lubina.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.). Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, pokój nr 200, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Lubina.

Niniejsze obwieszczenie udostępniono na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 3 sierpnia 2022r. na okres 14 dni.

 

W załączeniu:

  • klauzula informacyjna

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10)iż w dniu 18.07.2022r. na wniosek Pana Grzegorza Adamczyka prowadzącego działalność gospodarczą SKIPREX Grzegorz Adamczyk, ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław, działającego przez pełnomocnika, tj. Panią Paulinę Parylak specjalistę w AZ Management Adrian Zając, ul. Zielona 13 of., 59-220 Legnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Punkt odzysku materiałów budowlanych i surowców wtórnych", planowanego na terenie działki nr 3/4 w obrębie 9 miasta Lubina.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Robert Zujewicz
Data publikacji:03.08.2022 14:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Klaudia Hamkało
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Robert Zujewicz
Data aktualizacji:03.08.2022 15:31