Lubin, 25 maja 2022r.
 
RM.0002.04.2022
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 31 maja 2022r. o godz. 14.00 XXXV sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Informacje Przewodniczącej Rady.
  2. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 85 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  PROJEKT NR 21/2022
  3. Uchwała w sprawie powierzenia spółce Regionalne Centrum Sportowe sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  PROJEKT NR 26/2022
  4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 22/2022
  5. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 23/2022
  6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie usług świadczonych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiinicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 24/2022
  7. Uchwała w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 25/2022
  8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXV sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:25.05.2022 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:26.05.2022 14:05