Lubin, 23 marca 2022r.
 
 
RM.0002.02.2022
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 29 marca 2022r. o godz. 14.00 XXXIII sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
 1. Informacje Przewodniczącej Rady.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem 65 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 07/2022
 3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminy Miejskiej Lubin dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 08/2022
 4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 11/2022
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Lubin zadania w zakresie właściwości Województwa Dolnośląskiego, polegającego na pełnieniu nadzoru nad sygnalizacją świetlną w ciągu byłej drogi krajowej nr 3 w granicach miasta Lubina  – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 12/2022
 6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020 - 2040  – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 15/2022
 7. Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Lubina  – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 16/2022
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022 - 2026  – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 10/2022
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubin na rok 2022 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 14/2022
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 13/2022
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 09/2022
 12. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Lubina  – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady–  PROJEKT NR 17/2022
 13. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXIII sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:24.03.2022 13:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:24.03.2022 13:19