Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 3 (parter)
tel. 76 3070617
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych,
- zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub poborowy jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat lub
- cywilnoprawna umowa najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające formę płatności należności mieszkaniowych lub
- akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiającą lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub poborowego, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania
- zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza lub poborowego oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
- decyzję o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- oświadczenie żołnierza lub poborowego, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny
- oświadczenie żołnierza lub poborowego, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,
- zawarcie przez żołnierza samotnego umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały,
- pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowy poświadczony odpis) jeżeli takie zostało ustanowione.

OPŁATY SKARBOWE:
Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie - maksymalny termin oczekiwania do 7 dni.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Po ustaleniu kompletności wniosku w pok. 3 (parter) dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Lubinie, pok. nr 13.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.
 
ZAŁĄCZNIKI:
Oświadczenie dotyczące sytuacji życiowej
Oświadczenie dotyczące należności mieszkaniowych

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pokrywanie należności mieszkaniowych poborowym żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania czynnej służby wojskowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.01.2022 13:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.01.2022 13:29