Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 22 (parter)
tel. 76 3070562
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL" - wniosek do pobrania w załączniku;
- dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej ubiegającej się o udostępnienie danych);
- wezwanie sądowe, postanowienia lub decyzje innych organów, tytuły wykonawcze uprawniające do otrzymania żądanych danych;
- dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych;
- dowód uiszczenia opłaty za udzielenie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 
OPŁATY SKARBOWE:
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa pełnomocnika) dokonana w kasie Urzędu - pokój Nr 30 lub na rachunek: Urząd Miejski w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223 z uwzględnieniem spraw, przy których na mocy załącznika do ustawy o opłacie skarbowej pełnomocnictwo nie podlega opłacie).
 
POZOSTAŁE OPŁATY:
31 zł - wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL: dokonana w kasie Urzędu - pokój nr 30 lub na rachunek: Urząd Miejski w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, nr konta 82 1240 3464 1111 0010 2750 4078.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie
 
MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta - pok. 13

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.01.2022 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:12.09.2022 15:35