Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 5 (parter)
tel. 76 3070618
 
Podanie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego składa osoba fizyczna bądź prawna mająca interes prawny do wymeldowania osoby, która ostatecznie i dobrowolnie opuściła lokal, jednakże nie dokonała wymeldowania.
 
Podanie o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej składa osoba zamieszkująca w danym lokalu za zgodą właściciela lub najemcy lokalu bez wymaganego zameldowania
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego w drodze decyzji administracyjnej oraz dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w podaniu (aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( przydział, akt notarialny, księga wieczysta, postanowienie sądu).
 
Wniosek o zameldowanie na pobyt stały/czasowy w drodze decyzji administracyjnej oraz dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w podaniu
 
OPŁATY SKARBOWE:
10 zł od decyzji

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Podanie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Termin załatwienia do 2 miesięcy. W przypadku spraw wymagających dodatkowej procedury wyjaśniającej termin może się wydłużyć.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej
Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej
Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.01.2022 13:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.01.2022 14:16