Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 21 (parter)
tel. 76 3070616, 76 3070570, 76 3070581, 76 3070568, 76 3070572
 
Obowiązek meldunkowy polega na:
  1. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
  2. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
  3. zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 
Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem oraz dokumentem tożsamości.
 
Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego”, „Zgłoszenie pobytu czasowego”, „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego", „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”, „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” lub „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy” odrębny dla każdej osoby (wnioski do pobrania w załączniku)
- dowód osobisty lub paszport
- akt własności lokalu (np.  wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)
 
OPŁATY SKARBOWE:
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) dokonana w kasie Urzędu -  pokój nr 30 lub na rachunek bankowy Urząd Miejski w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 10 59-300 Lubin nr 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie – w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
 
PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 
ZAŁĄCZNIKI:
Formularz zgłoszenia pobytu stałego
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Formularz powrotu z wyjazdu paza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obowiązek meldunkowy obywateli polskich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.01.2022 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.01.2022 13:00