Lubin, dnia 5 stycznia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 81, Nr 82, Nr 83 i Nr 84
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lubinie uchwał:
  1. Nr XXX/212/21 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 81 dla terenu ograniczonego południowo-zachodnią granicą pasa drogowego ul. Generała Władysława Sikorskiego od mostu na Potoku Baczyna do skrzyżowania z ul. Ignacego Paderewskiego, wschodnią granicą pasa drogowego ul. Ignacego Paderewskiego od skrzyżowania z ul. Generała Władysława Sikorskiego do Ronda im. Ofiar Zbrodni Lubińskiej, południowo-zachodnią granicą pasa drogowego Alei Niepodległości od Ronda im. Ofiar Zbrodni Lubińskiej do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, północno-zachodnią granicą pasa drogowego ul. Armii Krajowej oraz północno-zachodnią granicą pasa drogowego ul. Mikołaja Kopernika do skrzyżowania z ul. Odrodzenia, południową granicą pasa drogowego ul. Odrodzenia stanowiącą granicę planu miejscowego Nr 66 do granicy planu miejscowego Nr 66; granicą planu Nr 66 do Potoku Baczyna, północno-zachodnią granicą potoku Baczyna do mostu w ciągu ul. Generała Władysława Sikorskiego, położonego w obrębie 5 miasta Lubina; na terenie objętym planem miejscowym Nr 41 planem miejscowym Nr 52 oraz na obszarze nieposiadającym obecnie planu miejscowego; zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”;
  2. Nr XXXI/236/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 82 dla terenu ograniczonego wschodnią granicą pasa drogowego drogi ekspresowej S3 od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do granicy miasta, zachodnią granicą miasta w rejonie cmentarza przy ul. Zacisze, północno-zachodnią granicą pasa drogowego ul. Zacisze stanowiącą granicę miasta do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II, granicą miasta wzdłuż ul. Jana Pawła II, granicą miasta przebiegającą przez drogę ekspresową S3; granicą miasta do granicy planu miejscowego Nr 80, granicą planu miejscowego Nr 80 wzdłuż Parku Jana Pawła II do osi pasa drogowego ul. Jana Pawła II stanowiącej granicę planu miejscowego Nr 67, granicą planu miejscowego Nr 67 do pasa drogowego drogi ekspresowej S3; położonego w obrębie 9 miasta Lubina; na terenie objętym planem miejscowym Nr 50 oraz planem miejscowym Nr 24 zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”;
  3. Nr XXXI/237/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 83 dla terenu ograniczonego wschodnią granicą pasa drogowego drogi ekspresowej S3 od skrzyżowania z ul. Przemysłową do południowej granicy miasta w rejonie Chróstnika, południowo-zachodnią granicą miasta w rejonie Krzeczyna Wielkiego do ul. Przemysłowej, południową granicą pasa drogowego ul. Przemysłowej do skrzyżowania z wschodnią granicą pasa drogowego drogi ekspresowej S3; położonego w obrębie 10 i obrębie 11 miasta Lubina; nie posiadającym obecnie planu miejscowego, zlokalizowanego poza terenem górniczym „Lubin- Małomice”;
  4. Nr XXXI/238/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 84 dla terenu ograniczonego południową granicą pasa drogowego Alei Generała Broni Stanisława Maczka od skrzyżowania z ul. Hutniczą do skrzyżowania z ul. Chocianowską, zachodnią granicą projektowanego planu miejscowego Nr 65 wzdłuż ul. Chocianowskiej do wschodniej granicy planu miejscowego Nr 64, granicą planu miejscowego Nr 64 do wschodniej granicy pasa drogowego drogi ekspresowej S3, wschodnią granicą pasa drogowego drogi ekspresowej S3 do skrzyżowania z ul. Przemysłową, południową granicą pasa drogowego ul. Przemysłowej do granicy miasta, granicą miasta w stronę węzła Lubin Zachód na drodze ekspresowej S3, zachodnią granicą miasta wzdłuż ul. Chocianowskiej, zachodnią granicą miasta od ul. Chocianowskiej wzdłuż terenów położonych po obu stronach drogi ekspresowej S3 do południowo-zachodniej granicy planu miejscowego Nr 48 stanowiącej granicę pasa drogowego drogi 2. KD-Z wyznaczonej w planie miejscowym Nr 48, północno-zachodnią granicą planu miejscowego Nr 64 do skrzyżowania z ul. Hutniczą, położonego w obrębie 3, obrębie 7, obrębie 9 oraz obrębie 10 miasta Lubina; na terenie objętym planem miejscowym Nr 64 oraz planem miejscowym Nr 48 zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać w terminie do dnia 27 stycznia 2022 r. na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin lub drogą elektroniczną opatrzone tematem: „Wniosek do planu Nr 81” lub „Wniosek do planu Nr 82” lub „Wniosek do planu Nr 83” lub „Wniosek do planu Nr 84” na adres: kontakt@um.lubin.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Prezydent Miasta Lubina informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przepisami, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.
Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Lubinie pod adresem: http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/ w zakładce „Planowanie przestrzenne – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – Rejestr obowiązujących planów miejscowych”.
 
Obwieszczenie zamieszczono:
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 5 stycznia 2022 r. do 27 stycznia 2022 r.,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 5 stycznia 2022 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 81, Nr 82, Nr 83 i Nr 84.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.01.2022 09:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Jendrzejaczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.01.2022 09:35