Lubin, dnia 16 grudnia 2021 r.
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 80 miasta Lubina
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXIV/171/21 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 80 dla terenu ograniczonego zachodnią granicą pasa drogowego ul. Hutniczej od skrzyżowania z ul. Bolesława Krupińskiego wzdłuż zachodnich granic planu miejscowego Nr 77 część A i planu miejscowego Nr 50 do skrzyżowania z Al. Generała Broni Stanisława Maczka, północną granicą planu miejscowego nr 67 do skrzyżowania ulic Bolesława Krupińskiego i Hutniczej, położonego w obrębie 9 miasta Lubina; na terenie objętym planem miejscowym Nr 48 oraz planem miejscowym Nr 75; zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 80 miasta Lubina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Obwieszczenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie w pokoju nr 213 o godzinie 14.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi mogą być wnoszone  w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres kontakt@um.lubin.pl opatrzone tematem „uwaga do projektu planu nr 80” lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Lubina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2022 r. Należy wskazać nieruchomości, której uwaga dotyczy. 
 
Proces wyłożenia będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.
Prezydent Miasta Lubina  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przepisami, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
  • 1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
  • 2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.
Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Lubinie pod adresem: http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/ w zakładce „Planowanie przestrzenne – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – Rejestr obowiązujących planów miejscowych”.
 
Obwieszczenie zamieszczono:
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 16 grudnia 2021 r. do 4 lutego 2022 r. r., 
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 16 grudnia 2021 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 80 miasta Lubina.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:16.12.2021 09:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Jendrzejaczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:16.12.2021 09:28