Lubin, 17 listopada 2021r.
 
RM.0002.08.2021
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 23 listopada 2021r. o godz. 14.00 XXX sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
 1. Informacje Przewodniczącej Rady.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lubina do roku 2030 inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  PROJEKT NR 49/2021
 3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 81 inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  PROJEKT NR 57/2021
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta PROJEKT NR 48/2021
 5. Uchwała w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół i przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzininicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  PROJEKT NR 56/2021
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Lubina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  PROJEKT NR 50/2021
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia, po konsultacjach, wieloletniego programu współpracy Miasta Lubina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2022 - 2024inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  PROJEKT NR 51/2021
 8. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta PROJEKT NR 52/2021
 9. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 53/2021
 10. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin  inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady – PROJEKT NR 54/2021
 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na ternie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatkuinicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  – PROJEKT NR 55/2021
 12. Uchwała w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady  – PROJEKT NR 58/2021
 13. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Lubinainicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady  – PROJEKT NR 59/2021
 14. Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Lubinieinicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady  – PROJEKT NR 60/2021
 15. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych
 16. Debata radnych nad interpelacją.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXX sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:17.11.2021 15:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:17.11.2021 15:51