Lubin, dnia 30 kwietnia 2021 r.
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68 miasta Lubina
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz w nawiązaniu do uchwały nr IX/55/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68 miasta Lubina w granicach obszaru objętego obowiązującym planem Nr 68, uchwalonym przez Radę Miejską w Lubinie uchwałą Nr XXVIII/253/17 z dnia 28 marca 2018 r., położonego w obrębie 2 i w obrębie 6 miasta Lubina, zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”
 
zawiadamiam
 
o piątym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68 miasta Lubina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 maja 2021 r. do 8 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Obwieszczenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie w pokoju nr 213 o godzinie 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres kontakt@um.lubin.pl opatrzone tematem „uwaga do projektu zmiany planu nr 68” lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Lubina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2021 r. Należy wskazać nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

 

Proces wyłożenia będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.
Prezydent Miasta Lubina  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Lubinie pod adresem: http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/ w zakładce „Plany i programy, Aktualne plany miejscowe miasta Lubina”.

Obwieszczenie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 30 kwietnia 2021 r. do 22 czerwca 2021 r., 
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68 miasta Lubina.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:30.04.2021 13:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Jendrzejaczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:30.04.2021 13:19