Lubin, 16 marca 2021r.
 
RM.0002.03.2021
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 22 marca 2021r. o godz. 14.00 XXV sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Informacje Przewodniczącej Rady.
  2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2021  – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 14/2021
  3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021 - 2040 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 15/2021
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 16/2021
  5. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Lubina – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 17/2021
  6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Lubina – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 18/2021
  7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:17.03.2021 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak