Lubin, dnia 11 marca 2021 r.
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 65 i Nr 80
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lubinie uchwał:
  1. Nr XI/106/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 65 dla obszaru ograniczonego wschodnią granicą pasa drogowego planowanej drogi ekspresowej S-3 do granicy terenu AGP projektowanych i przedstawionych na rysunku studium, południową i wschodnią granicą terenu AGP położonego w rejonie planowanego węzła Lubin Zachód drogi ekspresowej S-3 do wyznaczonego na rysunku perspektywicznego poszerzenia ulicy Chocianowskiej; wzdłuż wyznaczonego na rysunku perspektywicznego poszerzenia ulicy Chocianowskiej do południowej granicy pasa drogowego Alei Generała Broni Stanisława Maczka; południową granicą pasa drogowego Alei Generała Broni Stanisława Maczka do zachodniej granicy planu miejscowego nr 46; granicą planu miejscowego nr 46 wzdłuż ulicy Legnickiej; granicą planu miejscowego nr 55 wzdłuż ulicy Legnickiej; południowo-wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Legnickiej do granicy terenu RL projektowanego i przedstawionego na rysunku studium; granicą terenów AGP, AGP/NU/EE/C; AGP wzdłuż terenu RL do wschodniej granicy pasa drogowego planowanej drogi ekspresowej S-3 projektowanych i przedstawionych na rysunku studium; położonego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”, zmienioną uchwałą Nr XXX/273/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r.,
  2. Nr XXIV/171/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 80 dla terenu ograniczonego zachodnią granicą pasa drogowego ul. Hutniczej od skrzyżowania z ul. Bolesława Krupińskiego wzdłuż zachodnich granic planu miejscowego Nr 77 część A i planu miejscowego Nr 50 do skrzyżowania z Al. Generała Broni Stanisława Maczka, północną granicą planu miejscowego nr 67 do skrzyżowania ulic Bolesława Krupińskiego i Hutniczej, położonego w obrębie 9 miasta Lubina; na terenie objętym planem miejscowym Nr 48 oraz planem miejscowym Nr 75; zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać w terminie do dnia 1 kwietnia 2021 r. na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin lub drogą elektroniczną opatrzone tematem: „Wniosek do planu Nr 65” lub „Wniosek do planu Nr 80” na adres: kontakt@um.lubin.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Prezydent Miasta Lubina informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Lubinie pod adresem: http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/ w zakładce „Planowanie przestrzenne – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – Rejestr obowiązujących planów miejscowych”.
 
Obwieszczenie zamieszczono:
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 11 marca 2021 r. do 1 kwietnia 2021 r.,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 11 marca 2021 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 65 i Nr 80.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:10.03.2021 09:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Jendrzejaczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:10.03.2021 09:12