p.109a
Komarnicka Barbara
76 307 0522
Nadzór administracyjno-organizacyjny, kadry
p.115 Bermes Krzysztof 76 307 0471 Informatyk
p.1
Cacuba Mieczysław
76 307 0496
Interwencje mieszkańców, skargi i wnioski, Obwieszczenia Urzędowe
p.019
Dec Mariusz
76 307 0501
Konserwator
p.109b
Dołęga Dorota
76 307 0517
Płace
p.13
Fujarczuk Zofia
76 307 0668
Biuro Obsługi Interesanta
p.9
Hawliczek Irena
76 307 0521
Archiwum, Informacja o archiwach zlikwidowanych zakładów pracy
p.7
Korczowska Justyna
76 307 0526
Zezwolenia na alkohol
p.108
Mamrosz Elżbieta
76 307 0532
Materiały biurowe, gospodarka środkami trwałymi, gospodarka samochodami
p.109
Motowidło-Czajkowska Wanda
76 307 0538
Kadry
p.7
Narewska Agnieszka
76 307 0542
Ewidencja działalności gospodarczej
p.13
Nowak Irena
76 307 0808
Biuro Obsługi Interesanta
p.108
Pomykała Justyna
76 307 0547
Szkolenia, obsługa interesanta
p.117
Przyszlak Tomasz
76 307 0477
Informatyk, BIP
p.105
Pytlarz Paulina
76 307 0060
Sekretariat sekretarza / Sekretariat II
p.108
Sekuła Magdalena
76 307 0551
Sprawy socjalne, ewidencja pieczęci
p.119
Siemaszko Leszek
76 307 0469
Informatyk
p.110
Szumlakowski Krzysztof
76 307 0558
Zarządzenia Prezydenta, szkolenia
p.119
Zujewicz Robert
76 307 0464
Informatyk

Do zadań Wydziału Organizacji i Kadr należy:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, sprawnego i praworządnego funkcjonowania Urzędu,
2) przekazywanie do wykonania aktów prawnych Prezydenta właściwym wydziałom
i jednostkom organizacyjnym Miasta,
3) współdziałanie w opracowywaniu projektów statutów i regulaminów organów Miasta i Urzędu,
4) zapewnienie właściwej obsługi interesantów,
5) organizacja i załatwianie skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
6) komputeryzacja Urzędu,
7) prowadzenie kadr i spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta,
8) prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
9) zapewnienie materialno-technicznych warunków pracy Urzędu,
10) prowadzenie archiwum zakładowego,
11) ochrona przeciwpożarowa Urzędu,
12) gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu,
13) opracowanie i prowadzenie systemu szkoleń i kształcenia pracowników Urzędu,
14) organizacja praktyk zawodowych i studenckich w Urzędzie,
15) prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta,
16) prowadzenie rejestru pełnomocnictw Prezydenta,
17) prenumerata czasopism, wydawnictw fachowych i innych,
18) gospodarowanie oraz prowadzenie rejestru pieczęci nagłówkowych, tablic i stempli stosowanych przez Urząd,
19) zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi wykorzystywanymi przez Urząd,
20) koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem, wyborów, referendów, itp.,
21) rejestracja działalności gospodarczej,
22) prowadzenie spraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
23) sporządzanie wynagrodzeń pracowniczych i bezosobowych oraz rozliczanie deklaracji i innych świadczeń pieniężnych pracowników oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących byłych pracowników Urzędu,
24) prowadzenie rozliczeń z ZUS dotyczących pracowników zlikwidowanych jednostek,
25) nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.02.2021 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:18.07.2022 12:44