p.225
Dąbrowski Ryszard
76 307 0258
Naczelnik
p.222
Skupińska Anna
76 307 0259
Z-ca Naczelnika
Referat komunalny
p.217
Andrzejczak Marek
76 307 0272
Obsługa weterynaryjna, elementy małej architektury
p.223
Bednarz Marzena
76 307 0274
Komunikacja miejska - Windykacja
p.220
Chmiel Joanna
76 307 0281
Zieleń miejska, czystość terenów rekreacyjnych i parków
p.223
Czekaj Ewelina
76 307 0294
Transport zbiorowy
p.226
Góralczyk Marek
76 307 0298
Kanalizacja deszczowa, cieki wodne
p.227
Jesion-Wojtuściszyn Małgorzata
76 307 0312
Cmentarze wojenne i komunalne, czystość terenów miejskich
p.223
Korbut Marzena
76 307 0325
Umowy w zakresie funkcjonowania wydziału
p.224 Łysyganicz Krystian 76 307 0656 Cmentarze komunalne, czystość terenów miejskich
p.231
Sieja Anna
76 307 0328
Obsługa weterynaryjna, elementy małej architektury
p.221
Tobjasz Wioletta
76 307 0329
Inspektor nadzoru – kanalizacja deszczowa
Referat inżynierii ruchu
p.215
Przepiórski Zdzisław
76 307 0344
Kierownik Referatu Inżynierii Ruchu
p.219
Łazor Paweł
76 307 0360
Zajęcie pasa drogowego
p.219
Łuszczewska Katarzyna
76 307 0369
Zajęcie pasa drogowego, reklamy, punkty handlowe
p.208
Matuszewska Paulina
76 307 0682
Ewidencja dróg, zarządzanie pasem drogowym
p.229
Morawski Jerzy
76 307 0378
Organizacja ruchu drogowego
p.233
Nowak Krzysztof
76 307 0382
Sprawy związane z sytuowaniem reklam
p.208 Pliniewicz Krystyna 76 307 0349 Branża drogowa, remonty dróg
p.235
Rosik Magdalena
76 307 0384
Organizacja ruchu, utrzymanie dróg wew., ścieżek rowerowych
Referat inwestycji
p.221
Hałasiewicz Krzysztof
76 307 0385
Kierownik Projektów
p.218 Darmoros-Wojtarek Agnieszka 76 307 0494 Przygotowanie inwestycji miejskich
p.03
Hawliczek Daniel
76 307 0389
Kontroler techniczny, obsługa monitoringu
p.221
Wyroch Marcin
76 307 0390
Rozliczenie energii elektrycznej
Referat lokalowy (ul. Rzeźnicza 1)
p.106
Andrzejewska Agnieszka
76 307 0397
Naliczanie opłata najemców, rozliczenia, wystawianie faktur
p.104 Dąbrowska Renata 76 307 0347 Administrator, sprawy lokalowe
p.106
Cichońska Natalia
76 307 0428
Księgowanie, sporządzanie, dokonywanie płatności sprawozdań finansowych
p.107 Gebel Sara 76 307 0520 Windykacja należności gminnych, kaucje mieszkaniowe
p.107
Kubiak Anna
76 307 0434
Windykacja należności gminnych, kaucje mieszkaniowe
p.106 Paulewicz Teresa 76 307 0655 Administrator, sprawy lokalowe
p.105a
Ptak Andrzej
76 307 0438
Inspektor nadzoru, sprawy techniczne, place zabaw
p.104
Siuda Jolanta
76 307 0445
Administrator, sprawy lokalowe
p.108
Zima Bogusława
76 307 0447
Zarządca nieruchomości, sprawy zieleni, rozliczeń i zamówień publicznych

Do zadań Wydziału Infrastruktury należą sprawy z zakresu:
1) gospodarki komunalnej i lokalnego transportu zbiorowego,
2) dróg publicznych,
3) realizacji powierzonych zadań inwestycyjnych,
4) zawieranie umów na czasowe zajęcie terenów (imprezy plenerowe, reklamy),
5) prowadzenie spraw związanych z gminnym zasobem mieszkaniowym.
 
W Wydziale Infrastruktury Urzędu Miejskiego funkcjonują Referaty: Komunalny, Inżynierii Ruchu, Inwestycji oraz Lokalowy.
 
Pracę wszystkich referatów koordynuje Naczelnik Wydziału a w razie jego nieobecności Zastępca Naczelnika Wydziału.
 
W ramach działania Wydziału Naczelnik Wydziału może powołać zespół realizujący zadania inwestycyjne wraz z osobą kierującą zespołem.
 
Do zadań Referatu Inżynierii Ruchu w szczególności należy:
1) nadzór nad zintegrowanym systemem zarządzania ruchem i monitoringiem bezpieczeństwa drogowego,
2) sprawy dotyczące planowania, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg, oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Lubina w tym:
− remonty, utrzymanie i ochrona nawierzchni ulic, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
− organizacja ruchu drogowego,
− koordynacja robót w pasie drogowym,
3) wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg.
4) Kierownik Referatu Inżynierii Ruchu pełni funkcję Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem.
 
Do zadań Referatu Komunalnego Wydziału Infrastruktury należą:
1) sprawy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
2) sprawy komunalne:
a) utrzymanie porządku i czystości w Mieście
b) koordynacja spraw z zakresu kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
c) nadzorowanie spraw cmentarzy komunalnych i wojennych,
d) utrzymanie należących do Gminy Miejskiej Lubin urządzeń użyteczności publicznej,
e) oświetlenie Miasta,
f) organizowanie i nadzorowanie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
g) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni gminnej, zadrzewień i małej architektury.
 
Do zadań Referatu Inwestycji należy w szczególności:
1) przygotowanie, nadzór, realizacja i rozliczanie inwestycji miejskich w zakresie wynikającym z zadań powierzonych Referatowi.
2) współpraca w zakresie opracowywania projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i innych planów inwestycyjnych.
3) koordynacja dotycząca procesu planowania inwestycji miejskich.
 
Bezpośredni nadzór nad Referatem Inwestycji sprawuje Kierownik Projektów w Referacie Inwestycji.
 
Do zadań Referatu Lokalowego w szczególności należy:
1) gospodarka lokalami mieszkalnymi gminnego zasobu mieszkaniowego,
2) nadzorowanie spraw związanych z gminnym zasobem mieszkaniowym,
3) windykacja należności gminy z tytułu eksploatacji lokali gminnych,
4)waloryzacja kaucji mieszkaniowych,
5) sprawowanie funkcji właścicielskich w stosunku do gminnego zasobu mieszkaniowego,
6) remonty i utrzymanie terenów oraz budynków gminnego zasobu mieszkaniowego,
7) eksmisje.
8) prowadzenie spraw mieszkaniowych w zakresie repatriacji.
10. Za prace Referatu Lokalowego odpowiada Kierownik Referatu Lokalowego, a bezpośredni Nadzór nad Referatem sprawuje Zastępca Naczelnika Wydziału  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.02.2021 11:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:26.05.2022 10:31