p.205a
Markowicz Henryk
76 307 0178
Naczelnik
p.207
Waląg Wanda
76 307 0179
Z-ca Naczelnika, Wykupy i zamiana gruntów
p.213
Borowska-Czarny Karolina
76 307 0182
Zbycie terenów dodatkowych, trwały zarząd jedn. organizacyjnych
p.206
Dopart Małgorzata
76 307 0186
Zbywanie nieruchomości
p.203
Gralak Aneta
76 307 0188
Sprzedaż lokali komunalnych, warunkowe umowy sprzedaży
p.206
Muranowicz Bogumiła
76 307 0199
Garaże, aporty na rzecz spółek, dzierżawa garaży
p.203a
Szydłowska Magdalena
76 307 0209
Podziały nieruchomości, nazwy ulic, numeracja porządkowa nieruchomości
p.203
Zwatrzko Iwona
76 307 0212
Sprzedaż nieruchomości na rzecz dzierżawców
Referat przekształceń i windykacji
p.209
Słabicka Ewelina
76 307 0213
Kierownik Referatu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
p.209 Sieradzka Katarzyna 76 307 0242
Windykacja opłat z tyt.: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży nieruchomości wraz z kosztami dochodzenia należności
p.209 Wysocka Justyna 76 307 0229
Windykacja opłat z tyt.:  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kosztów dochodzenia należności za dzierżawę uiszczonych po terminie
p.205
Jankowska Joanna
76 307 0222
Windykacja opłat z tyt.:  użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat za umieszczanie rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych, służebności gruntowych, kosztów dochodzenia niezapłaconych należności za dzierżawę
p.205
Kocaba Paulina
76 307 0223
Windykacja opłat z tyt. użytkowania wieczystego
Referat architektury
p.201
Jendrzejaczyk Piotr
76 307 0233
Plany miejscowe, decyzje
p.213
Herbut Anna
76 307 0240
Plany miejscowe, decyzje
p.213
Ucińska Agnieszka
76 307 0248
Plany miejscowe, decyzje
Referat rolnictwa i ochrony środowiska
p.200
Skowroński Zbigniew
76 307 0251
Kierownik Referatu, wycinka drzew i krzewów
p.200
Drabik Urszula
76 307 0253
Ochrona Środowiska, decyzje środowiskowe
p.200 Hamkało Klaudia 76 307 0643 Wymiana pieców, zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
p.200
Kosiedowski Marcin
76 307 0256
Dzierżawy, geologia, górnictwo
p.200 Szczepańska Jessica 76 307 0939  

Do zadań Wydziału Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska w szczególności należy:
1) gospodarka gruntami komunalnymi,
2) naliczanie i windykacja opłat za nieruchomości komunalne,
3) kontrola terminów zabudowy nieruchomości,
4) numeracja nieruchomości,
5) podziały nieruchomości,
6) scalanie i wymiana gruntów,
7) rozgraniczenie nieruchomości,
8) prowadzenie spraw z zakresu geodezji,
9) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości,
10) prowadzenie spraw w zakresie zamiany i nabywania nieruchomości,
11) prowadzenie spraw z zakresu statystyki,
12) przekształcanie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności,
13) aktualizacja danych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości,
14) dzierżawa gruntów na cele handlowe,
15) dzierżawa gruntów na cele rekreacyjne,
16) użyczanie nieruchomości,
17) prowadzenie spraw związanych z architekturą miasta,
 
W strukturze Wydziału Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska działają Referaty: Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Przekształceń i Windykacji.
 
Do zadań Referatu Architektury należy w szczególności:
1) opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich aktualizacji,
2) prowadzenie spraw dotyczących lokalizacji inwestycji,
3) nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, planistycznych i użytkowych miasta,
4) sporządzanie planów studyjnych miasta,
5) prowadzenie inwestycji w zakresie spraw objętych działaniem referatu
6) opiniowanie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz zamierzeń inwestycyjnych związanych z rozwojem i estetyką miasta.
 
Do zadań Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1) popularyzowanie ochrony przyrody i środowiska,
2) przeprowadzanie kontroli w zakresie wymagań ochrony środowiska,
3) prowadzenie spraw z zakresu statystyki rolniczej,
4) prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,
5) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania gruntami rolnymi,
6) prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa,
7) planowanie wydatków i dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
8) prowadzenie w trybie administracyjnym postępowań o wydanie decyzji dotyczących warunków korzystania w szczególnie określonych przypadkach ze środowiska,
9) prowadzenie spraw związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
10) prowadzenie spraw z zakresu rodzinnych ogrodów działkowych,
11) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej,
12) tworzenie i aktualizacja programów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 
Do zadań Referatu Przekształceń i Windykacji w szczególności należy:
1) gromadzenie dokumentacji źródłowej i windykacja zaległości z tytułu dzierżaw gruntu i opłat za użytkowanie wieczyste,
2) przekształcanie użytkowania wieczystego na własność,
3) zbywanie prawa własności.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.02.2021 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.10.2022 13:28