Referat wydatków
p.33
Matynia-Gorgoń Katarzyna
76 307 0038
Kierownik Referatu Wydatków, Główny księgowy
p.25
Bednarczyk Bożena
76 307 0051
Rejestr umów i zleceń, zaangażowanie umów
p.25
Chojniak Danuta
76 307 0054
Raporty kasowe, rozliczanie zaliczek, ewidencja wydatków urzędu
p.23
Mederska Agata
76 307 0646
Księgowość
p.30
Sroka Joanna
76 307 0076
Kasa, środki trwałe, depozyty
p.23 Stefańska Agata 76 307 0905 Rozliczanie VAT
p.23
Wróblewska Jolanta
76 307 0095
Ewidencja Wydatków ZFŚŚ, zajęcia komornicze, umowy zlecenia obce
Referat dochodów
p.36
Cal-Niemiec Agnieszka
76 307 0099
Kierownik Referatu Dochodów
p.38
Dzwończyk Agnieszka
76 307 0116
Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych
p.35
Herbut Zuzanna
76 307 0122
Podatek od środków transportowych od osób,  fizycznych i prawnych
p.34 Kopczyńska Wioleta 76 307 0093 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
p.38
Kukuła Joanna
76 307 0123
Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku rolnego, leśnego
p.34
Malec Wioletta
76 307 0130
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
p.27
Sojka Danuta
76 307 0136
Podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny/leśny
p.35
Stachera Beata
76 307 0139
Księgowanie dokumentów związanych z gospodarką mieszkaniową
p.34
Stankiewicz Halina
76 307 0140
Księgowość-podatek od nieruchomości od osób fizycznych
p.27
Szewczyk Katarzyna
76 307 0154
Księgowość-opłaty za wieczyste użytkowanie, przekształcenie i sprzedaż
Referat planowania i wykonania budżetu
p.32
Kucharczyk Monika
76 307 0156
Dochody, sprawozdawczość budżetowa, bilans organu
p.31
Rzepka Beata
76 307 0163
Planowanie i sprawozdawczość budżetowa, bilanse, zarządzenia
p.32
Topolska Jolanta
76 307 0176
Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku rolnego, leśnego

Do zadań Wydziału Finansowego w należy:
1. opracowywanie projektu budżetu Miasta Lubina,
2. przyjmowanie i analizowanie preliminarzy budżetowych jednostek i zakładów budżetowych powiązanych z budżetem Miasta,
3. zapewnienie prawidłowego wykonania budżetu Miasta,
4. w strukturze Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Lubinie działają referaty: Dochodów, Wydatków, Planowania i Wykonania Budżetu.
5. Kierownik Referatu Wydatków pełni obowiązki Głównego Księgowego Jednostki Budżetowej (Urzędu Miasta ),
6. Referat Planowania i Wykonania Budżetu podlega bezpośrednio Skarbnikowi Miasta,
 
Do zadań Referatu Dochodów w szczególności należy:
- prowadzenie i aktualizacja ewidencji podatków i opłat lokalnych,
- wymiar podatków: od nieruchomości, rolnego od osób fizycznych,
- prowadzenie postępowania podatkowego dotyczącego w/w podatków i opłat,
- wystawianie decyzji ustalających i określających wysokość należności podatkowych,
- rozpatrywanie pism, podań i odwołań w zakresie podatków,
- przygotowywanie stosownych decyzji w zakresie podatków (umorzenia, odraczanie termin płatności, rozkładanie należności na raty itp. i prowadzenie ich ewidencji),
- księgowanie wpłat  podatkowych należności budżetowych na kontach poszczególnych podatników w zakresie: podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od posiadania psa,
- księgowanie wpłat niepodatkowych należności budżetowych na kontach poszczególnych podatników w zakresie: opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, wieczystego użytkowania  nieruchomości, zarządu nieruchomościami, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności, sprzedaży nieruchomości, opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu komunikacją miejską,   opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych, opłat za  umieszczanie informacji o rozkładach jazdy na przystankach autobusowych, mandatów – przypisu i odpisu tych należności dokonują wydziały merytoryczne,
- księgowanie wpłat należności nieprzypisanych tj:  opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłat związanych z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż alkoholu itp. 
- rozliczanie mandatów kredytowanych,
- prowadzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego w zakresie podatków, mandatów, opłaty targowej, zajęcia pasa drogowego i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
- zabezpieczanie należności podatkowych poprzez zajęcia hipoteczne,
- zgłaszanie zaległości podatkowych do komornika,
- dokonywanie zwrotów nadpłat podatku,
- prowadzenie rejestru ulg  w podatkach,
- przygotowywanie materiałów niezbędnych do załatwiania spraw podatkowych przedsiębiorstw
w likwidacji, w upadłości wynikających z prawa upadłościowego i naprawczego,
- rozpatrywanie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta, a pobieranych przez Urząd Skarbowy i wydawanie stosownych postanowień,
- sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań w zakresie wykonania dochodów budżetowych oraz o udzielonej pomocy publicznej i o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych,
- analiza wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za półrocze i rok podatkowy,
- sporządzanie materiału opisowego do wykonania planu,
- sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji celowej rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień  określonych w ustawach,
- wystawianie zaświadczeń o stanie majątkowym i załatwianie wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
- rozliczanie i terminowe przekazywanie składek należnych Izbie Rolniczej z tytułu 2% odpisu
z podatku rolnego
 
Do zadań Referatu Wydatków należy:
-   prowadzenie rachunkowości Urzędu Miejskiego
- nadzór nad dekretacją, ewidencją i obiegiem dokumentów finansowo-księgowych
w Urzędzie,
- badania rzetelności i prawidłowości dokumentów księgowych,
-prowadzenia ewidencji (analityczno-wartościowej) majątku rzeczowego i finansowego oraz wyposażenia Urzędu, a także zarządzanie jego inwentaryzacją,
- prowadzenie obsługi kasowej,
- rozliczanie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wynagrodzeń pracowniczych i bezosobowych oraz rozliczanie deklaracji i innych świadczeń pieniężnych pracowników oraz rozliczeń z ZUS dotyczących byłych pracowników Urzędu,
- prowadzenie rozliczeń z ZUS dotyczących pracowników zlikwidowanych jednostek,
dokonania  rozliczeń z kontrahentami Miasta,
- sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz rocznych sprawozdań statystycznych w zakresie poniesionych nakładów inwestycyjnych Urzędu,
- współpraca w przedmiocie swojego działania z odpowiadającymi im komórkami jednostek organizacyjnych,
-opracowywanie wewnętrznych instrukcji dotyczących zasad organizacji
i prowadzenia rachunkowości w Urzędzie.
 
Do zadań Referatu Planowania i Wykonania Budżetu należy:
- opracowywanie projektów uchwał budżetowych oraz ich zmian w trakcie roku,
- przygotowywanie – przy współudziale Wydziałów merytorycznych wykonujących budżet – zmian budżetu w zakresie zadań zleconych ustawami oraz z tytułu zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- sporządzanie – przy współudziale Wydziałów merytorycznych wykonujących budżet – sprawozdań rocznych i informacji półrocznych z wykonania budżetu miasta Lubina,
- sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych z wykonania budżetu gminy wymaganych przepisami prawa,
- bieżąca obsługa finansowo - księgowa budżetu Gminy Miejskiej Lubin,
- nadzór i kontrola nad prawidłowością sporządzanych planów finansowych przez jednostki budżetowe i instytucje kultury,
- opracowywanie – przy współudziale wydziałów merytorycznych wykonujących budżet – układu wykonawczego budżetu oraz jego zmian w trakcie roku,
- opracowywanie – przy współudziale wydziałów merytorycznych wykonujących budżet – harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miejskiej Lubin.
- przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta zatwierdzających do użytkowania
w Urzędzie Miejskim w Lubinie nowych wersji programów finansowo – księgowych,

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.02.2021 10:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:21.12.2021 10:09