p.202
Kalota Andrzej
76 307 0641
Służba BHP

Do zadań Służby BHP należą w szczególności sprawy:
1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad,
2. bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
4. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
5. doradztwo, opiniowanie i przygotowywanie wewnętrznych zarządzeń (postanowień), regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji szczególnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
6. okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie oraz zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy tego stanu,
7. prowadzenie bieżącej kontroli warunków pracy
8. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
9. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
10. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
11. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
12. przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych w zakresie bhp i ppoż współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
13. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
14. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,
15. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Służba BHP
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.02.2021 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:03.02.2021 10:55