Lubin, 20 października 2020r.
RM.0002.07.2020
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2020r., poz. 713) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 27 października 2020r. o godz. 14.00 XX sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
 1. Informacje Przewodniczącej Rady.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 43/2020
 3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2020 rok - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 47/2020
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 48/2020
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 46/2020
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko -Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 42/2020
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 78 miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 40/2020
 8. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych, z jakich mogą być wykonane, na obszarze miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 41/2020
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina
  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 44/2020
 10. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 45/2020
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVI/119/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 maja 2020r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady - PROJEKT NR 49/2020
 12. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:21.10.2020 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:26.10.2020 15:57