Lubin, 17 czerwca 2020r.
 
RM.0002.05.2020
 
Działając w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2020r., poz. 713) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 23 czerwca 2020r. o godz. 14.00 XVIII sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
 1. Informacje Przewodniczącej Rady
 2. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miejskiej Lubin za 2019 rok
 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Lubin za 2019 rok
 4. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi miasta Lubina wotum zaufania - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady – PROJEKT NR 24/2020
 5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lubina za 2019 rok -
  inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej – PROJEKT NR 25/2020
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Lubina absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej - PROJEKT NR 26/2020
 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2020 rok - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 27/2020
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 28/2020
 9. Uchwała w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół i przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin- inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 29/2020
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 30/2020
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XVIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:17.06.2020 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:18.06.2020 11:22