Ze względu na zagrożenie koronawirusem - COVID - 19, sesja Rady Miejskiej odbędzie się przy zachowaniu nadzwyczajnych środków ostrożności. Obrady sesji będą zamknięte dla publiczności i mediów, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych przebiegiem sesji do oglądania transmisji online na stronie http://sesjarm.lubin.pl/.


Lubin, 13 maja 2020r.
 
RM.0002.03.2020
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 19 maja 2020r. o godz. 14.00 XVI sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Kameralnej Nr 200 w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, Armii Krajowej 1.
 
Porządek posiedzenia:
 1. Informacje Przewodniczącej Rady.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 13/2020.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie usług świadczonych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 14/2020.
 4. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 15/2020.
 5. Uchwała w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 16/2020.
 6. Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, po jej waloryzacji – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 17/2020.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie i Muzeum Historycznego w Lubinie (w organizacji) w jedną instytucję pod nazwą Muzeum Historyczne w Lubinie – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 18/2020.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/358/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 19/2020.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubin na rok 2020 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 12/2020.
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Lubina – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady – PROJEKT NR 20/2020 .
 11. Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ustanowionej jako pomnik przyrody – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 21/2020.
 12. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XVI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:13.05.2020 14:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:13.05.2020 14:59