KTO MOŻE ZOSTAĆ KANDYDATEM DO SKŁADU KOMISJI WYBORCZEJ?
Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
W Lubinie, kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą stale zamieszkiwać
na obszarze województwa dolnośląskiego i muszą być wpisani do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa dolnośląskiego.
 
ZGŁOSZENIA PRZEZ KOMITETY WYBORCZE:
W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej z ramienia komitetów wyborczych, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykaz wszystkich komitetów wyborczych utworzonych w związku z wyborami na Prezydenta RP znajduje się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
 
 
KIEDY ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r.
 
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.
Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników wyborczych lub osób upoważnionych przyjmują Urzędnicy Wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ul. Jana Kilińskiego 10, pokój nr 209, II piętro,
w godzinach pracy Urzędu.
 
UWAGA!
Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji! W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania ich składu. 
 
WAŻNE!
Praca w OKW, to nie tylko praca w dniu wyborów 10 maja 2020 r., to również obowiązek uczestniczenia członka OKW w:
  • Pierwszym spotkaniu wszystkich członków komisji po ich powołaniu przez Komisarza Wyborczego w Legnicy, w celu ukonstytuowania Komisji oraz szkoleniu dla wszystkich członków OKW (powołani członkowie zostaną powiadomieni listownie o dniu i godzinie spotkania);
  • Odebraniu materiałów wyborczych i przeliczeniu kart do głosowania, w sobotę 9 maja 2020 r. - dzień przed wyborami;
  • Pracy w dzień wyborów (w tym wydawanie kart do głosowania) oraz po zamknięciu lokalu (przeliczenie głosów, wydruk protokołów, spakowanie i przekazanie materiałów wyborczych do Urzędu Miejskiego w Lubinie);
  • W przypadku II tury wyborów - praca również 23 maja 2020 r. (sobota) i 24 maja 2020 r. (niedziela - dzień wyborów).
 
ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE KANDYDATÓW:
W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, Komisarz Wyborczy w Legnicy dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród zgłoszeń dokonanych indywidualnie przez kandydatów.
 
JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?
Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie DRUKU „Zgłoszenie Indywidualne do Komisarza Wyborczego w Legnicy”.
Zgłoszenia kandydatów przyjmują Urzędnicy Wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubinie,
przy ul. Jana Kilińskiego 10, pokój nr 209, II piętro, do dnia 10 kwietnia 2020 r.
 
UWAGA! Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji! Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy składów komisji następuje tylko i wyłącznie w przypadku niezgłoszenia przez komitety wyborcze do składu obwodowej komisji wyborczej wymaganej liczby kandydatów!
 
Wysokość diet:
Przewodniczący OKW - 500 zł
Zastępca przewodniczącego OKW - 400 zł
Członek OKW - 350 zł
 
Rezygnacja z członkostwa w OKW musi być złożona na piśmie.
 
Szczegółowe informacje w sprawie powoływania OKW można znaleźć na stronach:

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:10.03.2020 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:10.03.2020 14:35