Głosowanie przez pełnomocnika
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania ma wyborca który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), w tym także wyborca posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270, z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, do którego należy dołączyć:
  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem,
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat),
  • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli - gdy taki stosunek istnieje,
  • kopia zaświadczenie o prawie do głosowania osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w przypadku gdy osoba ta nie figuruje w rejestrze wyborców w Lubinie.
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy wnieść do organu gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania wyborcy (wpisania do rejestru wyborców) najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 1 maja 2020r. Wniosek należy złożyć na piśmie według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wniosek podpisuje wyborca, lub w przypadku, gdy wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub poczty. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu, a nie data jego nadania. Zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej (ZPOW-432-7/15) niedopuszczalne jest doręczenie dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej e-mail.  Akt pełnomocnictwa sporządza się, po sprawdzeniu (na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów) danych zawartych we wniosku, w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.
Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania, jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w dniu 15 maja.
 
Głosowanie korespondencyjne
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270, z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej w dniu 25 kwietnia 2020rWyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje pakiet wyborczy, nie później niż w 7 dniu przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy wraz z instrukcją głosowania korespondencyjnego  doręcza wyborcy urzędnik wyborczy za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. – Prawo pocztowe.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonane do 25 kwietnia dotyczy również ponownego głosowania. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 14 maja.
Inne informacje:
Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz w zakładzie karnym i areszcie śledczym, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.
Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.03.2020 14:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:09.03.2020 14:24