Wszelkich informacji na temat rejestru wyborców oraz spisu wyborców udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego w pok. Nr 21 oraz pod numerami telefonów: 76 74 68 211, 212, 213, 289.
 
KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - informacje dot.: rejestru i spisu wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania, głosowania w kraju i za granicą
 
Prawo do udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. ma obywatel polski, który:
 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
i jest wpisany do spisu wyborców. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin na podstawie stałego rejestru wyborców.

Czym różni się rejestr od spisu wyborców:
Rejestr i spis wyborców
Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B rejestru obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy wpisywani są do rejestru wyborców w części B na podstawie ich wniosków. W części A, wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani z urzędu.
Obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy oraz zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców w części A na podstawie ich wniosków. Można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców.
Wpisu do rejestru wyborców wyborca dokonuje na stałe. Oznacza to, że wykreślenie z tego rejestru następuje na wniosek wyborcy, lub z chwilą zgłoszenia zameldowania na pobyt stały pod nowym adresem zamieszkania.
Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach.
Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone i obejmuje osoby objęte rejestrem wyborców i dopisane do spisu wyborców na własny wniosek. Dopisanie do spisu wyborców uprawnia wyborcę do głosowania tylko w tych wyborach, do których spis został sporządzony (do jednego głosowania). 

Co należy zrobić, aby znaleźć się w spisie wyborców?
 • Jeśli jesteś zameldowana/y na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkania, to jesteś "z urzędu" wpisana/y do rejestru wyborców i "z urzędu" zostaniesz wpisana/y do spisu wyborców.
 • Jeśli przed poprzednimi (wcześniejszymi) wyborami wpisałaś/eś się na wniosek do rejestru wyborców (otrzymałaś/eś decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców) w innym mieście/gminie niż Twój adres stałego zamieszkania, jesteś w tym mieście/gminie wpisana/y do rejestru wyborców (na stałe do czasu, gdy nie zrezygnujesz z tego wpisu, lub zameldujesz się na pobyt stały w nowym miejscu zamieszkania) i tam zostaniesz wpisana/y do spisu wyborców.
 • Jeśli bez zameldowania mieszkasz z zamiarem stałego zamieszkania w określonym miejscu:
 • zamelduj się na pobyt stały - zostaniesz wpisana/y "z urzędu" do rejestru i spisu wyborców,
 • jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zameldować się na pobytu stały (od dawna mieszkasz w Lubinie, ale wynajmujesz mieszkanie na czas określony, możesz zameldować się tylko na pobyt czasowy) - wpisz się do rejestru wyborców.
 • Jeśli mieszkasz w Lubinie czasowo w związku z nauką, pracą, leczeniem itp., albo już wiesz, że będziesz przebywać w Lubinie w dniu głosowania - dopisz się do spisu wyborców.
 • Jeśli wyjeżdżasz przed dniem głosowania (służbowo, na urlop, do rodziny, w związku z leczeniem itp.) pobierz z urzędu gminy (w której jesteś wpisany do spisu wyborców) zaświadczenie o prawie do głosowania. Do spisu wyborców zostaniesz dopisany na podstawie tego zaświadczenia przez komisję wyborczą w dniu głosowania.
 • Jeśli przed dniem głosowania wyjeżdżasz za granicę, pobierz z urzędu gminy (w której jesteś wpisany do spisu wyborców) zaświadczenie o prawie do głosowania, albo dopisz się do spisu wyborców w polskiej placówce dyplomatycznej.
 
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu:
 • Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje dla wyborców.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.03.2020 14:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:09.03.2020 14:21