Lubin, 19 lutego 2020r.
 
RM.0002.02.2020
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 25 lutego 2020r. o godz. 14.00 XV sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Informacje Przewodniczącej Rady.
  2. Uchwała w sprawie skierowania apelu do Prezesa Rady Ministrów do podjęcia czynności w zakresie wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą zmierzającą do zmiany zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.) w zakresie ustalania wysokości dochodu rodziny – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady – PROJEKT NR 10/2020
  3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 06/2020
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020 – 2040 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 09/2020
  5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 77 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 07/2020
  6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 79 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 08/2020
  7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Komisji Rewizyjnej  – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady – PROJEKT NR 11/2020
  8. Przedstawienie raportu o stanie oświaty w roku szkolnym 2019/2020.
  9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:20.02.2020 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:20.02.2020 13:59