Lubin, 15 listopada 2019r.
 
RM.0002.09.2019
 
Działając w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2019r., poz. 506) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 21 listopada 2019r. o godz. 14.00 XI sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
 1. Informacje Przewodniczącej Rady.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę (na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie
  nr XLVI/408/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 46 miasta Lubina) –
  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 52/2019
 3. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych  – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 53/2019
 4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 54/2019
 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  na terenie Gminy Miejskiej Lubin –
  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 55/2019
 6. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę
  do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin –
  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 56/2019
 7. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin  – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 57/2019
 8. Uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości
  za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych -
  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 58/2019
 9. Uchwała w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 59/2019
 10. Uchwała w sprawie usług świadczonych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 60/2019
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty –
  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 61/2019
 12. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta -  PROJEKT NR 62/2019
 13. Uchwała w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie obowiązkowego zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin w zakresie utrzymania czystości i porządku - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta -  PROJEKT NR 63/2019
 14. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:18.11.2019 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak