1. Podstawa prawna
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).
 
2. Kto może zostać ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
3. Kto nie może zostać ławnikiem?
Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia przez 50 mieszkańców miasta Lubina kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.
Uwaga: Do orzekania w sprawach z zakresu pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
5. Od kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?
Zgłoszenia można składać od 3 czerwca 2019r. w Biurze Rady Miejskiej w Lubinie p. 106a w Ratuszu, Rynek 23.
 
6. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?
Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2019r. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2019r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory ławników 2020-2023
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:04.06.2019 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:12.11.2019 14:13